En Ağır Aşk Büyüleri Evde Nasıl Yapılır?

En ağır aşk büyüleri evde nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir? Ağır aşk büyülerini kimler yapabilir? Merak edilenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

En Ağır Aşk Büyüleri Evde Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Çok etkili olan ve evde yapılan aşk büyüleri hem kadınlara hem de erkeklere etki eder. En ağır aşk büyüleri evde resim, saç, vb. gibi malzemeler ile yapılır.

En Ağır Aşk Büyülerinde Evde Hangi Tılsımlı Sözler Söylenir?

Kuvvetli aşk büyülerinde söylenen sözler şu şekildedir:

 • Kutsiyet ve kutsallık dolu kutsal ikliminde senin kutuplarından olan ve manevi liderlik ile taçlandırılan kutlu kullarının kervanı içerisinde hareket etmek, bu şekilde güçlenmek ve kuvvet kesbetmek, manidar bir malumat ile senin el Melik isminin hükmü altına girmek, yumuşak ve anlamlı bir dokunuş ile kalbimin sakinleşmesini sağlamak, kendilerine kudret helvası ve bıldırcın eti yedirdiğin ve zamanında çok fazla değer verdiğin insanların değeri nispetinde değerlenmek ve kıymet kazanmak, bir şenlik haline getirdiğin bu dünya hayatında gönlümdeki şenlik ile yaşamak, yamuk yumuk duygulardan kurtulup dürüst ve düzgün bir hayat geçirmek için aşık etme duasını kendime rehber edinmek istiyorum.
 •  İnleyen ruhlara idam fermanı çıkarmak yerine onlara maddi ve manevi varlıkları istihdam edip görevli hale getiren, onların görev içerisinde herhangi bir infial ile karşılaşmalarına müsaade etmeyen hikmetin, her türlü herzeden ve her türlü saçmalıktan münezzehtir elbet. Her türlü kötülükten ve çirkinlikten uzak olan ve hercümerç içerisinde bulunmayan münezzeh varlığına yönelerek duamın kabulünü arz ediyorum, amin.

En Ağır Aşk Büyüleri Evde Nasıl Uygulanır?

Ağır etkiler veren aşk büyüleri evde yapılırken uygulanacak adımlar şöyledir:

 • A4 boyutunda kağıda “Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdü lillahi rabbil âlemin. Er rahmânir rahiym. Mâliki yevmiddîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn” duası yazılır.
 • Bir kase suyun içerisine kağıt koyulur.
 • Daha sonra ıslak kağıt ipe asılır ve bir gece bekletilir.
 • Kağıt evin içerisinde görülmeyecek bir yerde saklanır.

En Ağır Aşk Büyülerinde Bağlama Duası Nasıl Okunur?

Güçlü olan aşk ve bağlama duası şu şekildedir:

 • İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha.
 • Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti.

En Ağır Aşk Büyülerinde Evde Kırmızı Mum Uygulaması Nasıl Yapılır?

Evde kırmızı mum ile yapılan aşk büyüsü şöyledir:

 • 3 adet kırmızı mum yakılır.
 • Mumların etrafına iki adet yüzük bağlanır.
 • Yüzüklerden birinin adına aşık edilmek istenilenin adı, diğerine ise büyü yaptıranın ismi yazılır.

Evde yapılan en etkili aşk duaları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

En Ağır Aşk Büyülerinde Evde Karabiber Büyüsü Etkili Mi?

Ağır aşk büyülerinde karabiber kullanılması etkilidir. Büyülerde kullanılan malzemeler etkinin artmasını sağlar. Karabiber büyüsünde tane karabiberler kullanılır. Bunun yanı sıra üzerine bal eklenir. Malzemeler bir kasede karıştırıldıktan sonra söylenen sözler şöyledir:

 • İhdinas sirâtal müstekiym. Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn. Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun. Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm.

En Ağır Aşk Büyülerinde Evde Erkekler Nasıl Aşık Edilir?

Güçlü aşk büyülerini erkekleri aşık etmek için evde yapmak isteyenler için tarif şöyledir:

 • Sevgilinin resmine “Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn” duası okunur.
 • Tılsımlı sözlerin ardından resim bir gece boyunca yastığın altında saklanır ve büyü tamamlanır.

En Ağır Aşk Büyüleri Evde Yapıldığında Etkili Olur Mu?

Anında aşık eden aşk büyüleri evde yapıldığında da kuvvetli etkiler gösterir. Büyü yapanlar aşklarına karşılık bulur. İstedikleri herkesi kendine aşık edebilecekleri için platonik olarak aşık oldukları herkesi kendine çekebilirler. Aşk büyüleri hem yakından hem de uzaktan yapılabilir. Bu sayede uzakta olan sevgililer de kolay bir şekilde aşık olur.

En Ağır Aşk Büyüleri Evde Yapıldığında Muska Nasıl Hazırlanır?

Aşk büyüleri evde yapıldığı zaman muska yöntemi de kullanılabilir. Muska yaparken yazılacak dua şöyledir:

 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.
 • Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.
 • Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim.
 • Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

En Ağır Aşk Büyüleri İle Evde Kadınlar Nasıl Aşık Edilir?

Aşk büyüleri ile evde kadınları aşık etmek isteyen erkeklerin yapacakları büyü türleri şunlardır:

 • Canbar büyüsü
 • Nohut büyüsü
 • Tatlı yedirme büyüsü
 • Adet kanı büyüsü
 • Karabiber büyüsü

En Ağır Aşk Büyülerinde Kuvvetli Sözler Söylenmezse Ne Olur?

Kuvvetli sözler ile yapılan aşk büyüleri daha uzun süre kalıcı etkiler gösterir. Büyülerde hem dua hem de sözler söylenebilir. Etkili dua şöyledir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ.  Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Dua ya da sözler okunmazsa bazen tutmayabilir. Genellikle medyumlara gidildiği zaman da tılsımlı sözcükler kullanılır.

En Ağır Aşk Büyülerini Evde Yapmak Tehlikeli Mi?

Evde yapılan aşk ve bağlama büyüleri doğru yapıldığında tehlikeli değildir. Kullanılan malzemeler ve adımlar dikkatli şekilde uygulanmalıdır. Büyüye başlamadan önce abdest alınabilir. Bunun yanı sıra başka varlıkların çağırılması evde tehlikeli olabilir.

En Ağır Aşk Büyüleri Evde Nasıl Bozulur?

Evde yapılan aşk büyülerini bozmak isteyenlerin okuması gereken dua şu şekildedir:

 • Legad câekum resûlun min enfusikum azîzun, aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. (Tebve suresi 128) Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ,subhâneke fekınâ azâben nâr. (Ali İmran 191) Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm (En’am 83) Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. (İsra 81) Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ (İsra 82 Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm (Enbiya 69) Ve erâdû bihî keyden (Enbiya 70) fe cealnâ humul ahserîn (Enbiya70) Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani