Aşk Duası ile Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası

Aşk duası ile sevdiğini kendine aşık etme duası hangisidir, nasıl okunur? Sevdiğini kendine aşık etme için yapılacaklara yazımızdan bakabilirsiniz.

Aşk Duası ile Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Aşk duası ile sevdiğiniz kişinin size aşık olmasını ve bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Aşk dualarının okunması için öncelikle abdest alınması gerekir. Aynı zamanda kalbin de temiz tutulmasında yarar vardır.

Aşk Duası İle Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası Özletir Mi?

Aşk duası ile sevdiğiniz kişinin sizi özlemesini sağlamak için öncelikle her sabah ve akşam toplamda 100 defa “Ya Latif” esmasını okumak gerekir. Esmanın okunmasından hemen sonra 100 defa “Essalatü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz biyedi gallet hileti edrikni bi lutfike ve keremike ya sahıbel lutfu vel ihsan.birahmetike ya erhamerrahimin” duasının okunması gerekir.

Aşk Duası İle Sevdiğini Kendine Hızlıca Nasıl Aşık Edilir?

Platonik olarak sevdiğiniz kişinin size aşık olması için öncelikle Cuma günü abdestli bir şekilde ikindi namazını kılmanız gerekir. Daha sonra kıbleye yönünüzü dönün ve güneşin batımına kadar “Ya Rahman” esmasını okuyun. Aynı zamanda aşağıda verilen duayı da esma ile birlikte okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.

Aşk Duası İle Sevdiğinle Bağ Nasıl Kuvvetlenir?

Evli çiftler veya sevgililer arasında ilişkinin daha fazla güçlenmesi için ilk olarak temiz bir kağıdın üzerine misk veya zağferan ile 289 defa “Rahim” isminin yazılması gerekir. Daha sonra bu kağıdı su geçirmeyen bir poşete veya muşambaya sararak ömür boyu kıyafetlerinizde ve yanınızda taşımanızda yarar vardır. Bu sayede ilişkinizde her zaman birbirinize bağlı bir şekilde yaşamış olursunuz.

Aşk Duası Kocaya Nasıl Okunur?

Sizi terk etmiş giden kocanızın size yeniden bağlanması için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumanız gerekir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Aşk Duası İle Sevdiğini Kendine 1 Günde Nasıl Aşık Edilir?

Bir kişinin size bağlanması ve aşık olması için aşağıda verilen duayı her gün sabah ve akşam 7 defa okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İnneha tahricü seceretü fi eslilhacimin telüha ke, ennehü, düsüşeyatini feennehüm la, ekilüne minha fema liune minhal butune sümme innehüm aleyna leşevben min hamim.

En tesirli geri getirme büyüsü bilgilerine de bakabilirsiniz.

Aşk Duası Ve At Nalı Ritüeli İle Uygulama Nasıl Yapılır?

Aşk duası ile birlikte yapılan at nalı ritüelinin uygulama aşamaları aşağıda tek tek yer alır:

 • İlk olarak bir atın ayağından düşmüş olan bir nalı temin etmeniz gerekir.
 • Daha sonra nalın üzerine hem kendi isminizi hem de size bağlanmasını istediğiniz kişinin ismini 41 defa yazmalısınız.
 • Cuma günü sela zamanında bu nalın üzerine 41 defa surei zilzal-i okumanız gerekir.
 • Bir temiz beze at nalını sardıktan sonra sıcak bir külün altına gömmeniz gerekir.
 • Bu okuma işleminin 7 gece boyunca yapılması gerekir.

Aşk Duası İle Sevgi Bağları Nasıl Güçlenir?

Aşk duası ile sevdiğiniz insanla aranızdaki sevgi bağını güçlendirmek için ilk olarak abdest alarak gece yarısından hemen sonra 2 rekat namaz kılmanız gerekir. Daha sonra kıbleye doğru yönünüzü dönün ve dizlerinizin üzerine oturarak 1000 defa “Allahümme ya musahhıral kulübi sahhirli kalbe (istenen kişinin adı ve anne adı söylenir) fülan ibni/binte fülane hatta yeküne tahte emri ve yefal külle ma üriydü bi havlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah” duasını okuyun. Bu sayede sevdiğiniz insan ile aranızdaki sevgi bağları daha sıkı olacaktır.

Aşk Duası İle Sevdiğini Köle Yapmak İçin Dua Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz kişinin size karşı köpekler gibi bağlanması ve aşık olması için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde gece yarısından sonra okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmenirrahim. Kul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah. Felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne, haşa lillahi ma-haza beşaran inne haza illa melikün kerim. Yahibbunehüm kehubillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah. Velev yerallezine zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia. Kad şeğafeha hubban. Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, Ve litüsnea ala ayni İnneke ala küllü şey-in kadier. Birahmetike ya erhamerrahimin. Ve bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Aşk Duası Eşler İçin Nasıl Yapılır?

Eşler arasındaki muhabbeti ve sevgi bağını güçlendirmek için ilk olarak 41 adet kuru üzüm almanız gerekir. Her üzümün üzerine 1 defa aşağıda verilen duayı okuduktan sonra evli çiftler eskisinden daha çok birbirine bağlanacaktır:

 • Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.
 • Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Aşk Duası İle Sevdiğin Nasıl Kör Kütük Aşık Olur?

Aşık olduğunuz insanın da size karşı aynı duyguları beslemesi için aşağıda verilen duayı iyi niyet ederek okumanız gerekir:

 • “Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya la ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.”

Aşk Duası İle Muhabbet Nasıl Arttırılır?

Aşağıda verilen aşk duasını abdestli bir şekilde okuduğunuz zaman eşiniz veya sevgiliniz arasında muhabbet artmış olacaktır:

 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Yahmedii ve yütıy’u – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeh. Er rahmânir rahıym. Yerhamü – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerîfeh. Mâliki yevmid dîn. İmteleke – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – imtilâke ubûdîyyetin ve re’fetin ve rahmetin ve şefkatin tâaten lülâhi teâlâ ve li fâtihatil kitabiş şerîfeh . Îyyâke na’büdü. Ya’büdü – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – tâaten lülâhi teâlâ ve li fatîhatil kitâbiş şerîfeh. Ve iyyâke nesteıyn. İsteâne – sevilen kişinin ismi – billahi ve bi sirri fatîhatil kitâbiş şerifeti alâ – senin ismin – en yütıy’ahû rağaben ve rehaben sirran ve cehren tâaten ve mehabbeten lehâ ve ikbâlen fil ef âli vel akvâli vesteâne billahi aleyhi ve bi sirri fatîhatil kitâbiş şerîfeti ve fil imtisalı lehâ ve tahte irâdetihâ ve liyekûne mutâvean lehâ kel a’mâ vel asammi bi sirri fâtihatiş şerîfeh. İhdinas sırâtal müstekıym. İhtedâ vestekâme – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – istikâmeten tâmmen ve mehabbeten kâmileten ve ubûdiyyeten ve sem’an ve hudûan fi kavlihâ min gayri rucûın tâaten lülâhi teâlâ veli sirril fâtihatiş şerîfeh. Sırâtallezine en’amte aleyhim. En’ım – sevilen kişinin ismi – li – senin ismin – bi cemiy’ı mâ yatlübü minhâ ve mâ yercûhâ tâaten lillâhi teâlâ ve li fatîhatil kitâbiş şerifeti mehabbeten ve şefkaten ve rahmeten. Ğayril mağdûbi aleyhim velad dallın. Dal, dal, dal yâ – sevilen kişinin ismi – fi mehabbeti ve aşkı – senin ismin – tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatiş şerîfeh. Amîn. Ve neza’nâ mâ fisudûrihim min ğıllin ıhvânen alâ sürurin mütekâbilin. Lev enfakte mâ fil erdi cemîan ma ellefte beyne kulûbibim ve lâkinnellâhe ellefe beyneküm innehû azîzün hâkim. Rabbena inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh. İnnellâhe la yuhlifül mîâd. Allâhümmecma’ beynehümâ inneke ala külli şeyin kadir. Bi rahmetike yâ erhamer râhımîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti açıma yasıfûn. Ve selâmün alel murselin. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ mubammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme tesliymen kesîrâ.

Aşk Duası İle Kuvvetli Aşk Nasıl Yaratılır?

Kuvvetli bir aşkın ortaya çıkması için öncelikle abdestli bir şekilde 1 defa Besmele çekip “Felem İnnehü la İlahe İllahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya muhammed ya ali la feta İlla aliyyul zülfikar vela havle vela kuvvete İlla billahil aliyyil azim.” duasını okumanız gerekir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani