En Ağır Aşk Duası Nasıl Yapılır?

En ağır aşk duası nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Ağır aşk duasını kimler okuyabilir? Merak edilen ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

En Ağır Aşk Duası Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

En etkili ve kuvvetli belirtilerini gösteren aşk duaları sayesinde sevdiğiniz kişiyi kendinize kısa sürede bağlamanız mümkündür. Bu aşk dualarının abdestli bir şekilde okunması gerekir.

En Ağır Aşk Duası Karabibere Nasıl Yapılır?

En etkili aşk duasının karabiber ile yapılması için ilk olarak 41 adet tane karabiberlerin aktarlardan alınması gerekir. Daha sonra tek tek karabiberlerin üzerine 1 defa İhlas ve 1 defa Fatiha surelerinin okunması gerekir. Okunmuş karabiberlerin bir demir tavaya koyulması gerekir. Karabiberlerin üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağını koymalısınız. Karabiberler kül olana kadar ateşte yakılmaya başlanır. Karabiberlerin yakılması sırasında size aşık olmasını istediğiniz kişinin ismini zikretmelisiniz ve onun hakkında iyi niyetlerde bulunmalısınız.

En Ağır Aşk Duası Sevgiyi Artırır Mı?

Karşı tarafın size olan sevgisinin artması için abdestli bir şekilde 818 defa aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

En Ağır Aşk Duası İle Erkekler Nasıl Aşık Edilir?

Kadınların sevdiği erkeği kendilerine bağlaması için aşağıda verilen aşk duasının okunması gerekir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

En Ağır Aşk Duasında Besmele Çekilir Mi?

Aşk duasının okunmasına geçmeden önce ilk olarak bir bardak su alıp üzerine toplamda 786 defa Besmele çekmeniz gerekir. Daha sonra karşı tarafın size bağlanması için içinizden iyi niyetlerde bulunmalısınız. Okunmuş suyu karşı tarafa içirdiğiniz zaman size olan aşkı ortaya çıkacaktır.

Soğutma büyüleri nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

En Ağır Aşk Duası İle Sevdiğini Bağlamak İsteyenler Neler Yapmalı?

Sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak için öncelikle niyet etmeniz gerekir. Daha sonra abdestli olarak 70 defa Kevser suresini okumalısınız. Sureyi okuduktan hemen sonra aşağıda verilen duayı da okumalısınız:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.
 • Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

En Ağır Aşk Duası İle Başkalarına Şirin Gözükmek Mümkün Mü?

Aşağıda verilen duayı okuduğunuz zaman platonik olarak aşk duygusu beslediğiniz kişinin de size olan ilgisi ve sevgisi artmış olacaktır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi.

En Ağır Aşk Duası Ve Muhabbet Duası Nasıl Okunur?

En etkili aşk ve muhabbet duası aşağıda yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme,ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin, tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.

En Ağır Aşk Duası Nasıl Etki Eder?

Aşk duasının okunmasından hemen sonra etkisini göstermesi için ilk olarak Pazar ya da Cuma sabahı sabah namazını kıldıktan sonra salavat getirin ve aşağıda verilen sureyi okuyun:

 • Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lener cümenneküm veleyemes senneküm minnâ azâbün elîm. Kâlû tâiruküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn. Ve câe min aksal medîneti racülün yesâ kâle yâ kavmittebiul mürselîn. İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm mühtedûn. Ve mâ liye lâ a’büdillezî fetaranî ve ileyhi türceûn. Eettehızü min dûnihi âliheten in yüridnir rahmânü bi durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şeyen ve lâ yünkızûn. İnnî izen lefî dalâlin mübîn. Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ Ahmer sâmian mutîan bi hakki mâliki yevmiddîn ve bi hakkil mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki melikil ğâlibü aleyküm emruhu taykel ve bi hakki kahtaytîl fe izâ câe va’dü rabbî cealehü dekkâe ve kâne va’dü rabbî hakkâ. Ve aksemtü aleyküm kebuğfemeyâîl ”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kağhaşhayûşin.

En Ağır Aşk Duası Ritüeli Nasıl Uygulanır?

En etkili aşk duasının okunmasına geçmeden önce 7 defa Besmele çekin ve karşı tarafın size bağlanması için içinizden iyi niyetlerde bulunun. Daha sonra aşağıda verilen aşk duasını okuyun:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.

En Ağır Aşk Duasının Sonuçları Nelerdir?

En etkili ve kuvvetli etkisini gösteren aşk dualarının okunmasından sonra karşı tarafın size olan ilgisi ve bağlılığı daha fazla artacaktır. Özellikle platonik olarak duyulan aşklar karşılık bulacaktır. Sevdiğiniz adamı veya kadını kendinize bağlayarak onunla bir ömür boyu mutlu bir birlikteliğe adım atmış olacaksınız.

En Ağır Aşk Duasının Kabulü İçin Neler Yapılmalı?

Aşk dualarının en etkili ve hızlı bir şekilde kabul olması için hem kalbin hem de bedenin temiz tutulması gerekir. Kalbin temiz tutularak duayı okurken Allah’a en içten şekilde inanmak gerekir. Aynı zamanda duayı okumaya geçmeden önce abdest alınarak yönün kıbleye dönülüp aşk dualarının okunmasında yarar vardır. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra sevdiğiniz insan ile kısa sürede mutlu bir ilişkiye veya evliliğe adım atacaksınız.

En Ağır Aşk Duasında Sureler Etkili Mi?

Aşk dualarının okunması ile birlikte surelerin ve esmaların da etkisi oldukça büyüktür. Özellikle abdestli bir şekilde farz olan namazları kılıp Yasin suresini 4 defa okuduğunuz zaman sevdiğiniz insana kısa sürede kavuşmuş olursunuz. Yasin suresinin okunmasından hemen sonra aşağıda verilen dua da 4 defa okunmalıdır:

 • Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani