Evde Yapılan En Etkili Aşk Duaları

Evde yapılan en etkili aşk duaları hangileridir, nasıl okunur? Etkili aşk duaları ne kadar sürede etkisini gösterir? Ayrıntılara yazımızdan bakabilirsiniz.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duaları
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Evdeyken pratik olarak yapılan aşk dualarında tek başına olunması faydalıdır. Evde yapılan en etkili aşk duaları okunmadan önce abdest alınması duanın kabul olmasını arttırır.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duaları Nasıl Okunur?

Evde kolayca okunan aşk duası aşağıda detaylı bir şekilde yer alır:

 • Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin merecibahreyni yeltekiyani fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren fe fetahna abvabes semai bimaim munhemir ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir allâhümme innî en-tecmea beyne fülan ibni fülana an ferci fülana binti fülana ve hallû zekerihî ve nefsihî ve fercihâ bi-hakki hazihil esmâi, inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ heyâşin, ahyan, esbâvûtin, inneke seyyidinâ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Fî, Fî, Fî, Fî, Fî, essâ’ate, essâ’ate, elvâhan, elvâhan, el-acele, el-acele. Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Evde kuvvetli aşk duaları ile yapılan ritüelde izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

 • Kağıda “Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya camianasi liyevmin la raybe fiyhi innallahe layuflifül miy’adi icma beyni ve beyne Keza ve keza. (keza ve keza yerine kendi adınız ve kişinin ismi okunacak) Allahümme yarabbi bicahi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrete uyünina ve nuri ebsarina habibike muhammed inil mustafa ve resulikel murtaza ve nebiyyikel mücteba havvil halina ila ahsenil hal ya muhavvilel havli vel ahval Ya Şemusa Ya Helyusa Ya Ğayyusa Ya Talyusa Ya Talmusa Ya Asbavitün Ya Hin ali şeddeyi tvekkelü bi akdi nevmi Ahmet ibni Fatma fi muhabbeti Hatice binti Selda Haysü me kanet, elvahan elvahan elvahan, elacele elacele elacele, essaah essaah essaah” duası yazılır.
 • İki adet mum eritilir.
 • Eriyen mumlar kaba alınır ve kağıt onun içine atılır.
 • Mumla kaplanan kağıt parçası gece yarısı toprağa gömülür ve işlem tamamlanır.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Salı Günleri Nasıl Okunur?

Salı günleri edilen aşk duası şu şekildedir:

 • Hatemallahü ala kulubihim ve ala sen’ihim, ve ala ebsarihim ğaşaveh, ve lehüm azabün aziym. Ve cealna mim beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahirrahmanirrahim ved duha, Velleyli iza seca, Ma veddeake rabbuke vema gala, Velel ahiretu hayrun leke minel ula, Velesevfe yuğtike rabbuke feterda, elem yecidke yetimen feeva, ve vecedeke zallen feheda, ve vecedeke ailen feeğna, feemmel yetime fela teghar, ve emmes saile fela tenhar, ve emma biniğmeti rebbike fehaddis. Bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar. İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm.

Soğukluk büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Ritüeli Zeytin İle Nasıl Yapılır?

Evde zeytin ile yapılan aşk duasının uygulama adımları şu şekildedir:

 • 4 tane zeytine “Elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilun. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” duası okunur.
 • Zeytinlerden ikisi aşık edilmek istenilene yedirilir.  Diğer ikisini de dua okuyan yemelidir.
 • Uygulama tamamlandıktan 3 gün içerisinde duanın etkileri görülmeye başlar.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Kapıya Asılır Mı?

Evde etki eden aşk duası kapıya yazılarak asılabilir. Bunun için kağıda yazılacak ve asılacak dua şu şekildedir:

 • BismillahirrahmanirrahimAllahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine. Verhamna feinneke hayrur rahmine. Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa vesahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Kadınlara Nasıl Okunur?

Evde etkili olan ve kadınlara okunan aşk duası şöyledir:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm. İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Erkeklere Nasıl Okunur?

Evde erkekleri aşık eden kuvvetli dua şu şekildedir:

 • Velev neşâü letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn (67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn (68)
 •  Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya’kilûn (69) Ve mâ allemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî leh in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübîn (70) Liyünzira men kâne hayyev ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn (71)
 • Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn (72) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’külûn.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Ne Zaman Okunmalı?

Evde okunacak aşk duaları için en etkili zamanlar aşağıda tek tek listelenmektedir:

 • Kadir gecesi
 • Bayram günleri
 • Cuma günleri
 • Perşembe akşamları

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası Kaç Kere Okunmalı?

Evde okunan aşk duaları istenilen miktarda okunabilir. Duanın daha hızlı kabul olması açısından dua etmeye kesintisiz bir şekilde devam edilmelidir.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duası İkindi Vaktinde Nasıl Yapılır?

Evde etkisini gösteren ve ikindi vakti okunan dua şu şekildedir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel, vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Evde Yapılan En Etkili Aşk Duaları Kocaya Etki Eder Mi?

Kocaları aşık etmek için okunacak etkili dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim Allahümme, ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin, tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.

Evde Yapılan En Etkili Kısa Aşk Duası Hangisidir?

Evde edilen kısa aşk duası şöyledir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani