Birini Kendine Kul Köle Etme Duası

Birini kendine kul köle etme duası var mı, hangisidir, nasıl okunmalıdır? Kul köle etme duasını kimler okuyabilir? Merak edilen dualar ile ilgili bilgilere bakabilirsiniz.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Birini kul köle yapıp aşık etmek için geceleri dua edilmesi daha makbuldür. Birini kendine kul köle etme duası evde tek başına yapılabildiği gibi medyumlara ya da hocalara giderek de yapılabilir.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası Nasıl Okunur?

Birinin kapınızda köpek olması için en etkili dua aşağıda yer alır:

 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel Sevgilinin Adı” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.
 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

Birini Kendine Kul Köle Eden Kısa Dua Hangisi?

Birini kendine köle gibi aşık etmek için kolay ve kısa dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr. Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası Erkeklere Nasıl Okunur?

Erkekleri köle gibi aşık eden dua şu şekildedir:

 • Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet vealeyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

Ayrıca en tesirli geri getirme büyüsü bilgilerine de bakabilirsiniz.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası Kadınlar İçin Nasıl Etki Eder?

Kadınları deli gibi aşık etmek isteyenlerin okuyacağı dua şudur:

 • Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. Layükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
 • Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen (Senin Adın) nisâi vel benîne vel (Sevgilinin Adı) kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meâb Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli (Sevdiginin Adı) alâ hubbi (Senin Adın) bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.

Dua okunduktan sonra görülen etkiler şöyledir:

 • İstenilen kişi hemen aşık olur.
 • Evlenmek istenilen kadın ile evlenilir.
 • Gözü dışarda olan kadınların gözü bağlanır.

Birini Kendine Kul Köle Eden Dua Ne Zaman Okunur?

Kul köle yapan aşk dualarının okunması gereken durumlar şu şekildedir:

 • Terk edilme halinde,
 • Sevgilinin ilgisi azaldığında,
 • Evliliklerde tartışmalar yaşandığında,
 • Platonik olarak aşık olunduğunda okunabilir.

Birini Kendine Kul Köle Eden Kolay Aşk Duası Nasıl Okunur?

Kolayca herkesin okuyabileceği aşk duası şöyledir:

 • Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n – nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim.
 •  Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Teftah kalbü(sevdiğiniizn adı) bi (kendi adınız)muhabbete camiül billahil azizül mütekebbir El Kebir , El Müheymin El Azim Allahümme Ya Men Ellefe beynel selci vennari ellef beyne abdike(sevdiğiniizn adı)ve(kendi adınız)inneke ala ma teşaün kadirün. Ya vedudul kaviul camii.
 • Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvviret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennucumunkederet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelcibalu suyyiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izel’i|3aru ‘uttylet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelbiharu succiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelmev’udetu suilet. Ve izel-eshâru batalet.

Birini Kendine Kul Köle Eden Dua Zararlı Mı?

Birini köle yapıp aşık eden dua kötü niyetle edildiği zaman zararlıdır. Özellikle habersiz edilen dualarI anlamak zordur. Bazen düşmanlar tarafından kötü niyetli dualar edilebilir. Bunların farkına varmak ve bir hocaya gitmek gerekir.

Birini Kendine Kul Köle Eden Dua İçin Hocaya Gidilir Mi?

Birini kul köle edip aşık etme duası için hocaya gitmek faydalıdır. Bunun için gerçekten bu konuda uzman olanlara danışılmalıdır. Hocaya gitmeden önce hakkında detaylı bir şekilde araştırma yapılması da yardımcı olur.

Birini Kendine Kul Köle Eden Cumartesi Duası Nasıl Okunur?

Cumartesi günleri okunması gereken ve deli gibi aşık eden dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Ennî messeniyeş-şeytânü bi nusbin ve azâb. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetlin lil mü’minîn ve lâ yezîdüz-zalimîne illâ hasârâ. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi min. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duasından Önce Neler Yapılmalı?

Birini köle gibi aşık etmek isteyenlerin dua okumadan önce yapması gerekenler şunlardır:

 • Abdest alınmalıdır.
 • Kimsenin olmadığı bir alana geçilmelidir.
 • Zihin tamamen boşaltılmalıdır.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duası Geceleri Nasıl Okunur?

Köle eden aşk duaları gece okunduğu zaman etkileri de daha fazladır. Okunacak dua şöyledir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm.  Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.

Birini Kendine Kul Köle Etme Duasının Faziletleri Nelerdir?

Kul köle edip aşık etme duası okunduğu zaman kişilerin hayatlarında mucizevi aşklar yaşanır. Platonik olarak aşık olanlar imkansız gördükleri aşklarına karşılık bulur. Hem kadınlar hem de erkekler hayallerindeki aşka kavuşur. Evlenme hayali kuranlar evlilik yolunda adım atar. Aldatılmış insanlar eşlerini ya da sevgililerini pişman oldukları için affeder.

Kul köle etme duası diğer aşk dualarından daha güçlüdür. Bu sebepten dolayı pes etmeden devam edildiğinde muhakkak kabul olur. Dua okunduktan sonra kişilere bağlı olarak değişse de yaklaşık olarak bir hafta ile bir ay içerisinde kabul olur.  Köle gibi aşık etme duası Perşembe günü yapılırsa etkiler daha kısa sürede kendini göstermeye başlar. Ayrılan sevgilileri tekrardan geri döndürmek için de okunabilir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani