Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Dil bağlama büyüsü nasıl bozulur, etkileri nelerdir? Dil bağlama büyüsünü kimler yapabilir? Ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Dil bağlama büyüsü bozulur mu diye merak ediyorsanız endişe etmeyin. Çünkü bu büyüyü bozmak mümkündür. Büyü bozmak için hem hocalardan yardım alabilirsiniz hem de kendiniz evde büyü bozma yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Büyü bozmadan önce aşağıdaki duayı 10 kere tekrar etmeniz halinde büyü bozma daha kısa sürede içinde etkili olacaktır:

Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardı ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).

Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Dil Bağlama Büyüsü Suyla Nasıl Bozulur?

Suyla dil bağlama büyüsü bozma için bir bardak su alın ve içine bir avuç toprak atın. Karışımı karıştırdığınız sırada şu duayı okuyun:

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun.

Dil Bağlama Büyüsü Saç Teliyle Nasıl Bozulur?

Saç teliyle dil bağlama büyüsü bozma işleminde saç telinin en az 3 tane olması gerekir. Saç teli yastık kılıfı içine konur ve gece o şekil uyunur. Gece uyumadan önce şu duanın tekrar edilmesi zorunludur:

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

Dil Bağlama Büyüsü Taşla Nasıl Bozulur?

Taş kullanarak dil bağlama büyüsü bozma için 10 taş parçası alın. Büyü bozmaya niyet ettim dedikten sonra aşağıdaki duayı okuyun:

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a* innellahe bi ma ya’melune mühıyt.

Dil Bağlama Büyüsü Alkolle Nasıl Bozulur?

Alkol kullanarak dil bağlama büyüsü bozmak çok etkilidir. Eczaneden saf alkol aldıktan sonra büyü bozma ritüeline başlamak için şu duayı 11 kere okuyun:

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a* innellahe bi ma ya’melune mühıyt

Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü’minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım

İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun

Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun

İz tekulü lil mü’minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın.

Dil Bağlama Büyüsü Yaprakla Nasıl Bozulur?

Yaprak kullanarak dil bağlama büyüsü bozma kolay olduğu için tercih edilir. Yaprakları kuma gömdükten sonra büyü bozulabilir. Büyüyü kim bozar diye merak edenler şu duayı okuduklarında kendileri büyüyü bozabilirler:

Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn

Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın

Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya’lemun

Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı’me ecrul amilın

Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev’ızatül lil müttekıyn.

Ağız bağlama duası nasıl yapılır? Detaylarını da inceleyebilirsiniz.

En Kısa Sürede Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kısa süre içinde dil bağlama büyüsü bozmak için etkili duaların okunması yeterli olacaktır. Etkili büyü bozma yöntemlerinde ilk sırada dua okumak gelir. Bu dua şu şekildedir:

Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a’levne in küntüm mü’minın

İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya’lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda’* vallahü la yühıbbüz zalimın

Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya’lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya’lemes sabirın

Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun

Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a’kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey’a* ve seyeczillahüş şakirın.

Dil Bağlama Büyüsü Kahveyle Nasıl Bozulur?

Kahve kullanarak dil bağlama büyüsü bozma adına bir bardak Türk kahvesi yapın ve kahveye dua okuyun. Dil bağlama büyüsü bozulur mu diye merak edenler büyü bozulma etkisini en iyi kahveyle görür. Kahveye okunacak dua şu şekildedir:

Müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü’tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati nü’tihı minha* ve senecziş şakirın

Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın

Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’ullezıne keferu yerudduküm ala a’kabiküm fe tenkalibu hasirın.

Hocayla Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Hocayla birlikte dil bağlama büyüsü bozmak isteyenlerin hocayla birlikte dua okuması gerekir. Büyü yapan hocalar tarafından en çok tercih edilen dualardan biri şu şekildedir:

Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın

Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me’vahümün nar* ve bi’se mesvez zalimın

Ve le kad sadekakümüllahü va’dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza’tüm fil emri ve asaytüm mim ba’di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü’minın

İz tus’ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed’uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta’melun

Gerçek Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Gerçek dil bağlama büyüsü bozma adına orijinal dua okunmalıdır. Gerçek büyüler daha zor bozulur. Ancak şu dua bozulmayı anında sağlar:

Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem’ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba’dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım.

Günaha Girmeden Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Günaha girmeden dil bağlama büyüsü bozmak için kötü niyetli olmamalısınız. Büyü yapmak günah mı ve bozmak günah mı diye düşünürseniz niyetinizi sorgulamanız yeterlidir. Bu konuda endişe eden kişiler şu duayı okuyabilirler:

Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec’alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta’melune basıyr

Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun

Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun

Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan.

Nohutla Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Nohut kullanarak dil bağlama büyüsü bozma için nohutlar tek tek suda haşlanır. Nohutla dil bağlama büyüsü bozumu için haşlama sonrasında şu duayı okuyun:

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

Hemen Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Hemen dil bağlama büyüsü bozmak için duanın etkisinden faydalanırsınız. Bu her şeyi olduran dua sayesinde kısa sürede isteklerinizi elde edebilirsiniz:

Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

    Asaf Hocaya Danışın
    Canlı
    Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
    × İletişim
    En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani