Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Dil bağlama büyüsü nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Dil bağlama büyüsünü kimler yapabilir? Merak edilen bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Dil bağlama büyüsü yapımı için önce dili bağlanacak kişinin bir eşyasını almak gerekir. Genellikle büyü için eşarp, saç teli, kıyafet parçası vb. yeterli olur. Bağlama büyüsü yapmadan önce aşağıdaki duayı okumak büyü etkisini güçlendirecektir:

Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa’fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın

İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba’dih* ve alellahi felyetevekkelil mü’minun

Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye’ti bi ma ğalle yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun.

Sevgili için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Sevgiliye dil bağlama büyüsü yapmak için sevgilinizin fotoğrafını alın. Fotoğrafı ateşe tutarak şu duayı okuyun:

İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem’ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba’dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım

Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec’alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta’melune basıyr

Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun

Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun.

Eş için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Eşe dil bağlama büyüsü yapmak için eşinizin en son giydiği kıyafeti bulun. Kıyafeti suya batırın. Kıyafet sudayken şu duayı okuyun:

Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me’vahümün nar* ve bi’se mesvez zalimın

Ve le kad sadekakümüllahü va’dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza’tüm fil emri ve asaytüm mim ba’di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü’minın

İz tus’ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed’uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta’melun

Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur.

Büyü yapmadan aşık etme duası nedir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Nişanlı için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Nişanlıya dil bağlama büyüsü yapmak için bir kağıt kalem alın. Kağıda aşağıdaki dil bağlama büyüsünü yazın:

Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın

Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’ullezıne keferu yerudduküm ala a’kabiküm fe tenkalibu hasirın

Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın.

İş Arkadaşı için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

İş arkadaşına dil bağlama büyüsü yapmak için ofise gitmek gerekir. Sabaj erken saatlerinde aşağıdaki dil bağlama duası 55 kere okunmalıdır:

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya’lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya’lemes sabirın

Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun

Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a’kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey’a* ve seyeczillahüş şakirın

Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü’tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati.

Günaha Girmeden Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Günaha girmeden dil bağlama büyüsü yapmak için içinizden kötü niyet geçmemesi gerekir. Günahsız dua olarak aşağıdakini okuyabilirsiniz:

Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a’levne in küntüm mü’minın

İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya’lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda’* vallahü la yühıbbüz zalimın

Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya’lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya’lemes sabirın.

Akraba için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Akrabaya dil bağlama büyüsü yapmak için akrabanın fotoğrafını alın. Fotoğrafı kuma gömün. Sır büyüsü olarak da bilinen şu duayı 11 kere okuyun:

Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya’lemun

Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı’me ecrul amilın

Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev’ızatül lil müttekıyn.

Komşuya Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Komşuya dil bağlama büyüsü yapmak için komşunun sizden fiziksel olarak uzaklaşmasını bekleyin. Büyü yapımı için komşunuz sizden çok uzak iken şu duayı okuyabilirsiniz:

Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun

İz tekulü lil mü’minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın

Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn

Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın

Kaynana için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kaynanaya dil bağlama büyüsü yapmak için bu kişinin evinden bir tabak alın. Dil bağlama ritüelinin parçası olarak tabağı kırın ve kırarken şu duayı okuyun:

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a* innellahe bi ma ya’melune mühıyt

Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü’minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım

İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun.

Kötü Konuşanlar için Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kötü konuşanlara dil bağlama büyüsü yapmak için siyah bir kağıt alın. Kötü konuşanlara büyü yapmaya niyet ettim derken kağıdı yırtın ve şu duayı okuyun:

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun.

En Etkili Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

En etkili dil bağlama büyüsü yapmak için mutlaka etkili dua okunması gerekir. Etkili büyülerde şu dua okunur:

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

Evde Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Evde dil bağlama büyüsü yapmak için bu konuda uzman kadar bilgi olmanız gerekir. Aksi halde sonradan pişman olarak dil bağlama büyüsü bozulur mu diye sorma ihtimaliniz yüksektir. Evde büyü yapacaklar için şu dua faydalıdır:

Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun.

Hocalar gibi Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Hocalar gibi dil bağlama büyüsü yapmak için özel dualardan faydalanmak gerekecektir. Büyü için en çok yararlanılan dualar arasında Şifa duası yer alır. Bu dua şu şekildedir:

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym

Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba’de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani