Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası

Karı koca arasına muhabbet aşk duası nasıl okunur, kimler okuyabilir? Karı koca arasına muhabbet duası bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Karı koca arasındaki muhabbeti arttırmak için hem aşk hem de bağlama duaları okunur. Karı koca arasında muhabbet ve aşk için okunacak dualar her gün tekrar edilmelidir.

Karı Koca Arasında Muhabbet İçin Hangi Dua Etkilidir?

Karı koca bağlarını arttıran duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ve huvel’aziyzulhakiymu. Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef’alune. Kebure makten ‘ındallahi en tekulu ma la tef’alune. İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun. Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu’zuneniy ve kad ta’lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne. Ve iz kale ‘ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye’tiy min ba’diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun. Ve men azlenu mimmeniftera ‘alellahilkezibe ve huve yud’a ilel’islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune. Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune. Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ‘ala ticaretin tunciykum min ‘azabin eliymin.Tu’minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adnin zalikelfevzul’azıymu. Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu’miniyne. Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale ‘ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ‘ala ‘aduvyihim feasbehu zahiriyne.

Karı Koca Arasında Muhabbet Ve Aşk İçin Ne Zaman Dua Edilir?

Karı koca arasındaki aşkı ve muhabbeti arttırmak için dua şu durumlarda okunmalıdır:

 • Koca eve geç geldiğinde,
 • Eşlerden biri ilgisiz davranmaya başladığında,
 • Toplantıların bahane edilip başka yerlere gidilmesi halinde,
 • Hem fiziksel hem de sözel olarak şiddet görüldüğünde,
 • Eşler arasına soğukluk girdiğinde,
 • Kavga ve huzursuzlukların artması durumunda,
 • Eşlerin birbirine ilgisiz davranması halinde dua edilmelidir.

Karı Koca Arasında Muhabbet Ve Aşk Duası Kaç Kere Okunur?

Karı koca için okunan muhabbet duaları her gün 10’ar kez tekrar edilmelidir.  Dua okunduktan sonra kabul edilmesi için aceleci olmak yanlıştır. Her duanın bir kabul olma vakti vardır. Bu sebepten dolayı sabırlı bir şekilde beklenilmeli ve dua etmeye devam edilmelidir. Duaların daha çok kabul olduğu geceler vardır. Bunlar kandiller, bayramlar, Cuma geceleri, vb. gibi gecelerdir. Bu günlerde duaya da çok ağırlık verilmesi gerekir.  Dua ederken kime edilecekse onun ismi de muhakkak söylenmedir.

Karı Koca Arasında Muhabbet Ve Sevgi İçin Kuvvetli Dua Nasıl Okunur?

Karı koca için kuvvetli olan muhabbet duası şu şekildedir:

 • Bismillhirrahmanirrahim. Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebluni yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahiym. Ve elgaybel mehabete veşşefkate beynena ve beyneküm bihakkı Cebril, ve İsrafil, ve Mikil ve Azrı aleyhisselam. Ve bihakkıt-Tevrt ve Zebür ve İnci! ve furknil azfm AIlhümme elki mehabete kem ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Hz Ayşe ve Rasülüllah S.A.V. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve ii tusnea ala ayni. Yühıbbunehüm ke hubbillah vellezine amenu eşeddü hubben lillah. Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisal yel benine ve! kanatiyril mükantarati minez zehebi ve! fiddati yel hayli! müsevvemeti yel en’ami ve! hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab. Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve yel melaiketü ve ülül ilmi kaimem bil kist, la ilahe illa hüvel azizül hakim* İnned dine indellahil islam Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’, ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli, ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab. Küllema dehale aleyha Zekeriyyel mihrabe vecede indeha rizka, kale ya Meryemü enna leki haza, kalet hüve mm indillah, innellahe yerzüku men yeşaü bi ğayri hisab*

Karı Koca İçin Muhabbet Ve Aşk Duasının Sonuçları Nelerdir?

Karı koca için muhabbeti arttıran duanın faziletleri şu şekildedir:

 • İlgisiz erkek ya da kadınlar ilişkilerine daha çok önem verir.
 • Aşka inancı olmayanlar aşk duygusunun gizeminin farkına varır.
 • Başka kadınlardan ya da erkeklerden hoşlananlar evliliklerinin farkına varır ve yaptıklarından pişman olur.
 • Boşanmak isteyenler vazgeçer.
 • Evlenme hayali kuranlar hayırlı eşlere kavuşur.
 • Eşi ile sohbet edemeyen çiftler muhabbet etmeye başlar.
 • Çiftler arasındaki bağlar kuvvetlenir.
 • Uzun yıllar süren mutlu evlilikler gerçekleşir.

Çok hızlı tutan aşk büyüleri bilgilerine de bakabilirsiniz.

Karı Koca İçin Muhabbet Duasını Kimler Okuyabilir?

Karı kocanın arasını düzelten muhabbet duasını herkes okuyabilir. Hem kadınlar hem de erkekler şikayet ettikleri özellikler için bol bol dua etmelidir. Aşk ve bağlama duaları için cinsiyet ayrımı bulunmadığı gibi yaş ayrımı da bulunmaz. Sevgilisi ile arası bozuk olanlar da duaları okuyabilir. Muhabbet duaları evlilik için faydalı olsa da sevgililik döneminde de çiftlerin birbirleri ile daha çok vakit geçirmelerine ve muhabbet etmelerine yardımcı olur. Evlilik öncesinde tanışma aşaması önemlidir. Bu sayede çiftler birbirleri için uygun olup olmadıklarını anlar. Aynı zamanda hayallerindeki eşlere kavuşmak nasip olur.

Karı Koca İçin Aşk Duası Nasıl Okunur?

Karı koca için aşkı yeniden canlandıran duanın okunuşu aşağıda verilmektedir:

 • Elhamdülillâh-i Rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salât-ü ve’s-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammediv ve ‘alâ êlihî ve Eshâbihî ecme’în. Allâhümmec’al nikâhî min gablü meymûnen mübâreken vec’al beynenâ ülfeten ve muhabbeten ve garârâ. Ve lâ tec’al beynenâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynenâ kemâ ellefte beyne Âdem’e ve Havvâ.  Ve kemâ ellefte beyne Muhammed’in (sallellâh-ü ‘aleyh-i ve sellem) ve Haticet’ül-Kübrâ (r.’anhâ.)  Ve kemâ ellefte beyne Âli-yyin (r.’a.) ve Fâtımatü’z-Zehrâ (r.’anhâ).   Allâhümme  e’tı lenâ evlâden sâlihan  ve rizkan vâsian ve umren tavîlâ. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Ve min êyâtihî en halega leküm min enfüsiküm ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ce’ale beyneküm meveddetv ve rahmeten inne fî zâlike le êyâtin li kavmiy yetefekkerûn. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Rabbenâ heb-lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrete  e’yunin vec’alnâ lil müttekîyne imâmâ. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve gınâ azâben-nâr. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ veğfirlenâ inneke ‘alâ külli şeyin gadir. Birahmetike yâ er-hamer-râhimîn. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Sübhâne Rabbike Rabbi’l-‘Izzet-i ‘ammâ yesifûn. Ve selâmü’n ‘alel-murselîn. vel-hamd-ü lillâhi Rabbil-âlemîn. Elfâtihat-e me’as-salavât.

Karı Koca İçin Mum Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Karı koca için mum uygulaması için adımlar aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • Kırmızı renkli mumlar daire oluşacak şekilde dizilir.
 • Dizme işleminin ardından yakılır.
 • Halkanın ortasına oturulur.
 • Eller açılır ve dua edilir.
 • Duanın son aşamasında ve başlangıcında salavat getirilir.
 • En son aşamada kişinin ismi yüksek sesle söylenir.

Ritüel Cuma gecesi uygulanmalıdır. Sabaha kadar yanan mumlar söndükten sonra etkiler görülmeye başlar. Kime yapıldıysa hemen arar ve özlediğini söyler. Ayrı olan sevgililer barışır. Boşanmak isteyenler kararlarından vazgeçer. Hayatında mutluluk ve aşkı isteyen herkes bu ritüel ile gerçek duygulara sahip olur.

Karı Koca İçin Muhabbet Duaları Kısmet Açar Mı?

Eşler arasında okunan dualar aynı zamanda kısmet açar. Dua sadece evlilere değil, sevgilisi olanlara ya da sevgilisi olmasını isteyenlere de kısa sürede etki eder. Hayatında biri olmayanlar, değişik ortamlarda beklemedikleri kısmetler ile karşılaşır.  Muhabbet duaları hem kısmet hem de şans açar.  Özellikle çocuğu olmayan çiftler okuduğu zaman çocuk sahibi olur.

Karı Koca İçin Muhabbet Duası Akşamları Okunur Mu?

Karı koca için muhabbet duaları akşamları okunabilir. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri akşamları okunmalıdır. Geceleri melekler de indiği için edilen dualar daha makbuldür.  Akşam edilen dualardan önce zihin muhakkak boşaltılmalıdır. Sakin bir şekilde sadece sevdiği insan düşünülmelidir. Niyet ederken gündüz edilen niyetlerden farkı yoktur. Aynı şekilde samimi ve içten dua edilmelidir.

Karı Koca İçin Muhabbet Duasını Başkası Edebilir Mi?

Karı koca için 3. kişiler dua edebilir. Dinimizde başkası için dua etmek kişinin kendi için dua etmesinden daha makbuldür. Bu sebepten dolayı eğer huzursuz ve mutsuz olan çiftler varsa bunlar için hayırlı evlilikler adına bol bol dua edilmelidir. Dua edenin aynı zamanda evlilik hayatı da güzelleşir. Hem kendi hem de dua ettiği kişiler ömrü hayatı boyunca mutlu bir evlilik sürer.

Başkası için edilen dualar her zaman okunabilir. Niyet ederken kime dua okunacaksa, o çiftlerin ismi söylenmelidir. Bu şekilde doğru adrese ulaşmış olur. Aynı zamanda uzakta olanlara da dua edilebilir. Mesafelerin önemi olmaz. Başkası için edilen duanın sevabı da bulunur. İnsanlar hem iyilik bulur hem de sevap kazanarak mutlu evliliklere kavuşur.

Karı Koca İçin Sabahları Hangi Muhabbet Duası Okunur?

Karı koca arasındaki muhabbeti arttırmak için sabahları okunacak duanın okunuşu aşağıda yer alır:

 • Rabbim! Görüyorum ki sen, olmuş yeryüzünü her bahar yeniden diriltiyorsun. Kudretinle, kurumuş kemikler gibi ağaçları, Çiçek-çiçek tebessüm ettiriyorsun. Yaprak-yaprak urbalarla beziyorsun, Meyvelerce hediyelerle sevindiriyorsun, Toprağa düşüp, gözlerden uzak olan tohumları Yeniden gün yüzüne getiriyorsun. Sen bir baharı, bir çiçeği yaratırcasına kolayca yarattığın gibi; Eşimin getirdiği her gülden bir bahar tazeliğinde mutluluklar yarat bana, Yüzümde bir gül gibi açtırdığın her gülücükten, Eşimin gönlüne gül bahçelerinin ıtırını yay. Yıllar geçtikçe üzerimize çöken puslu hazanların etkisiyle, Unutkanlığın rüzgârında savurup dağıttığımız inceliklerimizi, Kalplerimizin kuytularında unutup, karanlığa bıraktığımız muhabbet sözlerimizi; Tohumlar gibi filizlendir, çiçekler gibi süsle, Yapraklar gibi tazeleştir, Meyveler gibi tatlandır. Allâh’ım! Bize öğrettiğin gibi Babamız Âdem (a.s.) ve anamız Havvâ’yı Cennetten, Şeytanın aldatmacalarına kandıkları için çıkardın. Elbette ki bu, senin takdirindir, Haşa şeytanın keyfine kalmış bir iş değildir. Biliyoruz ki, bu sayede ancak hak edenler senin yakınlığına kavuşacaktır iyi ile kötü birbirinden ayrılacaktır. Cennetinden sabırsızlığımız yüzünden çıkarıldık, Tembelliğimiz yüzünden geri dönemiyoruz. Rabbim! Beni ve eşimi de Bu dünyadan Cennete dönmek için, Birbirini hayra kaldıranlardan eyle! Sabırsızlığımız yüzünden bizi birbirimizden uzaklaştırma! Sabır ver bana ki; eşimi muhabbetimin ve şefkatimin cennetinde ağırlayayım Tembellikten uzak tut beni ki; eşimi hiç sebepsiz sevindireyim, Hiç karşılık beklemeden seveyim.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani