Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Soğutma Büyüleri

Soğutma büyüsü nasıl yapılır, en etkili büyüler hangileridir? Soğutma büyüleri tarifi nedir, zararları var mı? Soğutmak için büyü detaylarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Soğutma Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Soğutma büyüleri ile çiftler birbirinden ayrılır. Soğutma büyüsü için alanında başarılı hocalara ya da medyumlara gidilmelidir.

Soğutma Büyüsü Tarifi Nasıl Uygulanır?

Soğutma büyüsünün tarifi şu şekildedir:

 • Medyuma büyü yapılacak kişinin saç teli götürülür.
 • Saç teline “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu lehâ. Allâhumme eslih lî dîniyel-lezî huve ‘ismetu emrî, ve eslih lî dunyâyel-letî fîhâ me’âşî, ve eslih lî âhiratiyel-letî ileyhâ me’âdî, vec’alil-hayâte ziyâdeten lî fî kulli hayrin, vec’alil-mevte râhaten lî min kulli şerr. Allâhümme rabbenâ leke’l-hamdu, ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun, ve Muhammedün hakkun, ve’s-sâatü hakkun” tılsımlı sözcük söylenir.
 • Tılsımlı sözcüğün tamamlanması ile büyü son bulur.

Soğutma Büyüsü Gece Vakti Nasıl Yapılır?

Birilerini soğutmak için geceleri yapılan büyü aşağıda yer alır:

 • Kırmızı kağıda “Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrertü ve m’alentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru, lâ ilâhe illâ ente.Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ’l işârü uttılet. Yuh-sirûne. Elâ yezünnü ülâike ennehüm mebûsûne. Liyevmin azim. Hemmâzin meşşâin binemîmin. Mennâin lilhayri mü’tedin esîm. Tetecâfâ cünûbihim ani’l medâcii yâ fülân entû velâ ta’rifü ûfın velâ tenzur ve kîlak udû meal kâidîne kezâlike nek’udü kezâ ani’z-zevvâci ev an kezâ velev terâ izfeziû felâ fevtü vü kıfûhüm innehüm mes’ülûne. Vel asri innel insâne lefî husrin” duası yazılır.
 • Kağıt olabildiğince küçük parçalara katlanır.
 • Katlanan yerlerden kağıt kesilir.
 • Ateş yakılır ve kağıtlar buraya atılır.
 • Büyü kağıtların tamamı yanınca bitmiş olur.

Soğutma Büyüsünde Dua Ritüeli Etkili Mi?

Dua ile çiftleri soğutmak isteyenler için etkili dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim sur kuyum tar-va eyfa an tafal an celusi inna nahnu nezel-na’z-zikra ve inna lehü lehefizüün. Bi elti eltin la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel. Ve la yeüdühü hıfzıhüma ve hüvel aliyyül azim. Ve hüvel, kahiru fevka ibadihi. Ve yürsilü aleyküm hafazah. İnne rebbi ala külli şeyin hafiz. Vallahu hayrun hafiza ve hüve erha-merrahimin tehü muakki batü min beyni yedeyhi ve min halfihi yapfezünehu min emril-lahi inna nahnu nezelnazzikra ve inna lehü lehafizüün. Ve hefaznahe min külli şeyta-nirracim.
 • Ve hıfzan min külli şeytanin mer-iid. Vereelnessemae sakfen mahfuza vekün-na lehüm hafiziin. Ve rabbuke ala külli şeyin hafii. Ve hıfzan zalike takdirul-azizi alim. Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekiil. Ve indena kitaben hafiiz. Ve inne aleyküm le hafizin. Kirame katibiin. Vallahu min veraihim muhiit. Bel hüve kur’anun mecid. Fi levhin mehfuuz. İn küllü nefsin lemma leyh hafiz. Ya hafiiz. Ve sal-lallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.

Soğutma Büyüsü Sevgilileri Ayırır Mı?

Soğutma büyüsü ile sevgililer bir hafta içerisinde ayrılır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sevgilinin resmine bakarak “Allâhumme eslih lî dîniyel-lezî huve ‘ismetu emrî, ve eslih lî dunyâyel-letî fîhâ me’âşî, ve eslih lî âhiratiyel-letî ileyhâ me’âdî, vec’alil-hayâte ziyâdeten lî fî kulli hayrin, vec’alil-mevte râhaten lî min kulli şerr Lâ ilâhe illallâhul a’zîmul halîm. Lâ ilâhe illallâhu rabbul a’rşil a’zîm. Lâ ilâhe illallâhu rabbus-semâvâti ve rabbul a’rşil kerîm” duası okunur.
 • Resim bir gece boyunca yastığın altında saklanır ve böylece uyunur.

Ayrılık büyüsü nasıl yapılır? En etkili ayrılık büyüsü bilgilerine bakabilirsiniz.

Soğutma Büyüsünün Etkileri Ne Zaman Anlaşılır?

Soğutma büyüleri tuttuktan sonra etkiler aşağıda açıklanmaktadır:

 • Birbirini sevenlerin arasındaki aşk son bulur.
 • Eski sevgili yeni sevgilisinden kolay bir şekilde ayrılır.
 • Aldatan koca sevgilisinden ayrılır.

Soğutma Büyüsünde Kuvvetli Dua Hangisidir?

Soğutma büyüsünde güçlü etkiler gösteren dua şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Minel abdiz zelîli ilel melikil celîl. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Selâmün alâ ilyâsîne innî messeniyed durru ve ente erhamür râhımîn.
 •  Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Festecebnâ lehû ve necceynâhü minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn.
 • Allâhümme inneke ta’lemü mâ nezele bî min emrin kezâ ve kezâ fec’al lî minhü feracen ve mahracen inneke alâ külli şey’in kadîr. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim bi adedi ılmih.
 • Allâhümme rabbenâ leke’l-hamdu, ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun, ve Muhammedün hakkun, ve’s-sâatü hakkun.
 • Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrertü ve m’alentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru, lâ ilâhe illâ ente.
 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur veya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

Soğutma Büyüsü Evde Nasıl Yapılır?

Evde soğutma büyüsü yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

 • Tırnak örneği
 • Su
 • Tas

Büyüye başlarken öncelikle tırnak suyun içerisine atılır. Daha sonra suya “Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu  lehâ”. Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.  Seyaslâ nâran zâte leheb.  Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.  Fî cîdihâ hablun min mesed” duası okunur. Dua tamamlandıktan sonra tırnak küçük bir keseye koyulur. Ateşte yakılır ve külleri bir dağdan aşağı atılır.

Soğutma Büyüsü Sabun İle Nasıl Yapılır?

Sabun ile çiftleri soğutmak isteyenler beyaz bir sabun almalıdır. Daha sonra sabunun dış kısmına “Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.” duası yazılır. Bu yazının yanına kime büyü yapılacaksa onların isimleri de eklenir. Evin herhangi bir gizli yerinde saklanır. Yaklaşık bir hafta sonra etkiler görülmeye başlar.

Soğutma Büyüsünde Muska Kullanılır Mı?

Birilerini soğutmak için yapılan büyülerde muska kullanılır. Bunun için hocaya gidilmesi gerekir. Hocalar bir muskanın içerisine “Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yühbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahıym. Kad şeğafeha hubben. İnna leneraha fi dalalin Mübin. Yuhibbuhüm ve yühibbunehu ezilletün alel mü’minin. Eızettin alel kafirin. Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh, Ya Beduh” duasını yazar. Hazırlanan muska ayrılması istenilen çiftlerden birine verilmelidir.  Bu şekilde işlem tamamlanır ve dua kabul olduktan sonra çiftlerdeki aşk son bulur.

Soğutma Büyüsü Zarar Verir Mi?

Soğutmak için yapılan büyüler yanlış yapıldığında kişiye zarar verebilir. Büyüler öncelikle kötü amaçlı yapıldıklarında tehlikeli olabilir. Birinin büyü yaptığını anlamak kolay değildir. Soğutma büyüsü yapılmış olanlardan görülen bazı ruhsal değişiklikler olabilir. Bunlar:

 • Gece uykusuzluk,
 • Sinirlik hali,
 • Huzursuz olma,
 • Sevgi hissedememe,
 • Stres ve kaygı yaşama.

Soğutma Büyüsünde Medyumlar Neler Söyler?

Uzman medyumların soğumak için yaptıkları büyülerde söyledikleri kısa sözler şunlardır:

 • Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun.
 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun. Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.
 • E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun. Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.
 • Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbi küllü şeyün ve varisühü la ilahe illa enter rafiu celle celalühü ya gıyasü inde küllü şiddetin ve mucibü inde küllü davetin ebhın ebhın sırrı ve bi sırrı ya Allah.
 • Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, Allahu ekberu kebîran, velhamdü lillâhi kesîran, ve sübhânellâhi rabbe’l-âlemîn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

Soğutma Büyüsü Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Soğutma büyülerin etkisini göstermesi büyüden itibaren bir ay içerisinde gerçekleşir. Büyü uzakta ya da yakında olan kişilerde farklı sürelerde tutabilir. Bunun yanı sıra başarılı medyumlar tarafından yapılırsa etkiler daha kısa sürede görülür.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani