Dil Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

Dil bağlama duası nedir, ne işe yarar? Dil bağlama duasını kimler yapabilir, yapmalıdır? Dil bağlama ile ilgili ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bağlama Duası Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Dil bağlama büyüsü yaparak hakkınızdaki kötü kişilerin konuşmasını engelleyebilirsiniz. Bu büyü eşe, dosta, düşmana herkese yapılabilir. Büyünün kabul olması için sizin suçsuz olmanız gerekir. Dil bağlama büyüsü yapmadan önce okunması gereken dua bulunur. Bu dua büyünün etkisini daha kuvvetli hale getirir:

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a* innellahe bi ma ya’melune mühıyt

Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü’minıne mekaıde lil kıtal* vallahü semıun alım

İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun

Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe lealleküm teşkürun

İz tekulü lil mü’minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelın

Kardeşe Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kardeşe dil bağlama büyüsü yapmak için önce kardeşin eşyasından bir parça alınır. Bu eşya kapalı kutu içine konduktan sonra şu dua okunur:

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur.

Erkek Arkadaşa Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Erkek arkadaşa dil bağlama büyüsü yapımı için kişiyle aynı ortamda bulunmanız gerekir. Bu kişiyle yan yana geldikten sonra aşağıdaki duayı tekrar etmeniz yeterli olacaktır:

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn.

Dil bağlama büyüsü nasıl yapılır? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Düşmana Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Düşmana dil bağlama büyüsü yapmak için bir bardak suyun içine tuz ve toz şeker konur. BU karışım karıştırıldığı zaman özel dili bağlayan dua 55 tekrarla okunur. Bu dua şu şekildedir:

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym

Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba’de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun

Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur.

İş Arkadaşına Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

İş arkadaşına dil bağlama büyüsü yapımı için ofise kimse olmadığı zaman gidin. Ardından neden dil bağlama büyüsü yapmak istediğinize dair niyetinizi dışınızdan dile getirdikten sonra şu duayı sabah akşam 10 tekrar okuyun:

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun.

Çok Konuşana Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Çok konuşana dil bağlama büyüsü yaparak bu kişilerin çok konuşmasının önüne geçebilirsiniz. Konuşturmayan büyü duası okumadan önce abdest alın ve şu duayı 99 kere okuyun:

Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

Kötü Niyetli Kişiye Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kötü niyetli kişiye dil bağlama büyüsü yapımı sayesinde bu kişilerin niyetinin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz. Konuşmama büyüsü sayesinde kötü niyetli kişilerden korunmak adına şu duayı gece yatmadan önce 3 kere okuyun:

Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).

Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Geline Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Geline dil bağlama büyüsü yaparak gelinin kötü konuşmasının önüne geçebilirsiniz. Büyü günah mı diye düşünmeyin, kötü niyetli olmadığınız sürece günaha girmezsiniz. Gelin için şu duayı okuyun:

Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn

Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın

Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya’lemun

Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı’me ecrul amilın

Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın.

Suyla Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Suyla dil bağlama büyüsü yapımı için bir bardak içine beş kaşık bal konur. Bal konduğu sırada suyla yapılan dil bağlama ritüeli duası 10 kere okunur:

Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev’ızatül lil müttekıyn

Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a’levne in küntüm mü’minın

İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya’lemellahüllezıne amenu ve yettehıze minküm şüheda’* vallahü la yühıbbüz zalimın

Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya’lemillahüllezıne cahedu minküm ve ya’lemes sabirın

Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun

Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a’kabiküm*.

Evde Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Evde dil bağlama büyüsü yapmadan önce abdest alın. Evde dil bağlama büyüsü yapımı sırasında çok dikkatli şekilde şu duayı okuyun:

Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela* ve mey yürid sevabed dünya nü’tihı minha* ve mey yürid sevabel ahırati nü’tihı minha* ve senecziş şakirın

Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü yühıbbüs sabirın

Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’ullezıne keferu yerudduküm ala a’kabiküm fe tenkalibu hasirın

Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın.

Gece Vakti Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Gece dil bağlama büyüsü yapımı için akşam namazını kılmak ve 2 saat beklemek gerekir. Dil bağlama için hangi dua okunur diye merak edenler yalnızca akşam vaktine özel şu duayı okuyabilirler:

Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me’vahümün nar* ve bi’se mesvez zalimın

Ve le kad sadekakümüllahü va’dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza’tüm fil emri ve asaytüm mim ba’di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü’minın

İz tus’ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed’uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta’melun

Evde Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Evde dil bağlama büyüsü bozmak için bol bol dua okumak gerekir. Bu dualardan biri şudur:

Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem’ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba’dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım

Dil bağlama büyüsünü bozmak için dua tekrarı en az 100 olmalıdır.

En Kısa Sürede Etki Eden Dil Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kısa sürede etki eden dil bağlama büyüsü yapımı için 10 kere abdest alın. En kısa sürede etki eden dil bağlama büyüsü için şu duayı 10 kere okuyun:

Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec’alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta’melune basıyr

Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun

Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun

Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa’fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın

İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min zellezı yensuruküm mim ba’dih* ve alellahi felyetevekkelil mü’minun

Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye’ti bi ma ğalle yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani