İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Okunacak Dualar

İstediğin kişiyi hayatına çekmek için okunacak dualar hangileridir, nasıl okunur? İstediğin kişiyi etkilemek için okunması gereken dualara yazımızdan bakabilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Okunacak Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Hayatınızda var olmasını istediğiniz kişinin size aşık olmasını istemeniz durumunda Kuran-ı Kerim’de yer alan aşık etme ve bağlama dualarını okumanız gerekir. Bu dualar yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde etkisini net bir şekilde göstermeye başlayacaktır.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Hangi Dua Kuvvetli?

İstediğiniz kişinin kendi hayatınızda olması için aşağıda verilen adımları uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak kırmızı bir mum alın.
 • Mumun üzerine 41 defa “ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” demeniz gerekir.
 • Mumun hepsinin yanması sonucunda sevdiğiniz kişi sizin aşkınız ile yanıp kavrulacaktır.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Tuncina Duası Nasıl Okunur?

İstediğiniz kişiyi hayatınıza çekmek için aşağıda verilen işlemlerin yapılması gerekir:

 • Öncelikle bir tane levha kurşun alın.
 • Daha sonra bu kurşun levhanın üzerine sevdiğiniz kişinin adını ve annesinin adını kazımaya başlayın.
 • Ardından kurşun levhanın üzerine Tuncina duasını okuyun.
 • Kurşun levhanın ateşin üzerine koyularak yanması sağlanır.
 • Levha yanarken “Bu kurşunun eridiği gibi falanca da benim için erisin koşa koşa bana gelsin” denmelidir.
 • Kurşun levhanın tamamen erimesinden sonra istediğiniz kişi size deliler gibi bağlanacaktır.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Geceleri Dua Edilir Mi?

İstediğiniz kişinin bir ömür boyu yanınızda olması için geceleri yatmadan önce abdestli bir şekilde toplamda 71, 101 veya 313 defa “İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi kezalike nebtelihi emşacin keza ila mehabeti keza el-acele 2 es-saate 2 el-vahan 2. Barekellahü fiküm ve aleyküm.” duasını okumanız gerekir.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Karabiber Duası Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz kişinin hayatınızın her anında yanınızda olması için ilk olarak 41 adet öğütülmemiş karabiber almanız gerekir. Daha sonra bu karabiberlerin üzerine tek tek sırasıyla 1’er defa İhlas ve Fatiha surelerini okuyun. Okuma işlemi bittikten sonra karabiberleri demir bir tavanın içerisine alın. Ardından bir çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Karabiberler kül olana kadar ocağın üstünde yakılır. Yakılma esnasında sevdiğiniz kişinin adını da telaffuz etmeniz gerekir.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin 4444 Duası Okunmalı Mı?

Sevdiğiniz insanın size de aynı duyguları beslemesi için 4444 duasını okumaya geçmeden önce ilk olarak abdest almanız gerekir. Daha sonra içinizden niyetinizi dile getirerek Besmele çekin ve aşağıda verilen duayı 4444 defa okumaya başlayın:

 • “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Duanın 7 gün boyunca okunmasından sonra istediğiniz kişinin size bağlanmasını sağlamış olacaksınız.

Ayrıca en hızlı tutan papaz büyüsü bilgilerine de bakabilirsiniz.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Aşk Duası Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz kişinin size deliler gibi aşık olması için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumanız gerekir:

 • Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

İstediğin Kişiyi Ömür Boyu Sevdiren Dua Etki Eder Mi?

Bir ömür boyu sevdiğiniz kişi ile mutlu bir hayat sürdürmek için aşağıda verilen adımları takip etmeniz gerekir:

 • İlk olarak Perşembe gecesi kimsenin olmadığı bir yere geçmeniz gerekir.
 • Daha sonra size aşık olmasını istediğiniz kişinin bir adet fotoğrafını ve 1 tane kilit alın.
 • Ardından fotoğrafın ve kilidin üzerine 41 defa Ayetel Kürsi’yi okuyun.
 • Surenin okunmasından sonra 1 defa da “Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.” duasını okuyun.
 • En son olarak kilidi ve fotoğrafı kimsenin bulamayacağı bir yerde saklayın.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Hangi Formül Uygulanır?

İstediğiniz kişiyi en etkili ve hızlı şekilde aşık etmek için aşağıda verilen duayı her gün 100 defa abdestli bir şekilde okumanız gerekir:

 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekip Sevgisi İçin Hangi Dua Okunur?

Sevdiğiniz kişinin sevgisini kazanmak için aşağıda en etkili olan aşk duasını 7 gün boyunca okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekmek İçin Etkili Dua Nasıl Okunur?

Platonik olarak aşk beslediğiniz zaman karşılık bulmanız için aşağıda verilen duayı okuyunuz:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çeken Dua Hangisidir?

Sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlanması ve aşık olması için aşağıda verilen duayı 41 adet üzümün üzerine okuyup sevdiğiniz kişiye yedirmeniz gerekir:

 • Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çekip Bağlamak Mümkün Mü?

Bir insanı sevip onu kendi hayatınızda bulunmasını sağlamak için etkili olan aşık etme ve bağlama dualarını okuduğunuz takdirde en geç 1 hafta içerisinde sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlandığını görmüş olacaksınız. Aşağıda en etkili aşık etme ve bağlama duasının okunuşu yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdü lillahi rabbil âlemin. Er rahmânir rahiym. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstekiym. Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn. Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun. Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm. Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin smmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

İstediğin Kişiyi Hayatına Çeken Dua 3 Günde Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz erkeği veya kadını 3 gün içinde kendinize bağlamak ve aşık etmek için aşağıda verilen en hızlı ve en kuvvetli duayı okumanız gerekir:

 • Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.”
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani