Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır?

Aşık etme duası nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Aşık etme duası yapılışı hakkında merak edilenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır?
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Aşık etmek için dua okunmadan önce abdest alınması önerilir. Aşık etme duası her zaman okunabilir.

Aşık Etme Duası Nasıl Okunur?

Birini aşık etmek isteyenlerin okuyacağı dua aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdü lillahi rabbil âlemin. Er rahmânir rahiym. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstekiym. Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn. Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun.

Aşık Etme Duasının Faziletleri Nelerdir?

Aşık etmek için edilen duaların sonuçları şu şekildedir:

 • İnsanlar kolay bir şekilde aşık olur.
 • Kişi kendine yaparsa aşk duygusunu yaşar.
 • Platonik olarak sevenler aşklarına karşılık bulur.
 • Evlenmek isteyenler kısmetleri ile karşılaşır.
 • Evine bağlı olmayanlar daha bağlı hale gelir.
 • Gözü dışarda olanların gözü bağlanır.

Aşık Etmek İçin Etkili Sözler Nelerdir?

Tesirli aşık etme sözleri aşağıda ayrıntılarıyla birlikte yer alır:

 • Yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn.
 • Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm.
 • Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr.
 • Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.
 • Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

Aşık Etme Duası Uzaktakine Etki Eder Mi?

Aşk duaları uzakta olanı aşık etmek için etkilidir. Dualarda mesafe kavramı önemli değildir. Başka ilde ya da ülkede olan insanlar birbirine kolay ve hızlı bir şekilde aşık olabilir. Burada önemli olan duanın düzgün bir şekilde okunmasıdır. Allah’ın açamayacağı kapı bulunmaz. Bu sebepten dolayı en umutsuz durumlarda bile aşk için dua edilmesi gerekir. Sabırla beklenildiğinde bir gün çok uzakta olan kişi bile aşık olur ve size ulaşmak için her yolu bulur.

Aşık Etmek İçin Cuma Günleri Hangi Dua Okunmalı?

Birini kendine bağlayıp aşık ettiren Cuma duası şöyledir:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd. Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li. Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n – nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.Teftah kalbü(sevdiğiniizn adı) bi (kendi adınız)muhabbete camiül billahil azizül mütekebbir El Kebir , El Müheymin El Azim Allahümme Ya Men Ellefe beynel selci vennari ellef beyne abdike(sevdiğiniizn adı)ve(kendi adınız)inneke ala ma teşaün kadirün. Ya vedudul kaviul camii.

Aşık Etme Duasında Hangi Malzemeler Kullanılır?

Aşık etmek için yapılan dualarda etkili malzemeler şunlardır:

 • Nohut
 • Karabiber
 • Tatlı yiyecekler
 • Resim
 • Tırnak
 • Saç teli
 • Kıyafet
 • Kağıt
 • Su

Kullanılan malzemelerin hepsi aynı anda kullanılmaz.

Ayrıca çok tesirli şifa duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Aşık Etmek İçin En Kuvvetli Dua Hangisidir?

Anında etki eden aşk duası aşağıda verilmektedir:

 • Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma.  SübhanAllahi velhamdülillahi ve la ilahe illAllahü vAllahü ekber. vela havle vela kuvvete illah billahil aliyül azim Bismillahirrahmanirrahim. Yâ Rahmân yâ Kerimya, Fettah “Ya Vedûd!, Ya Vedûd! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!..” Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Aşık Etme Duası Ne Zaman Kabul Olur?

Aşk duası okunduktan sonra bazen hemen bazen de 1 ay sonra kabul olabilir. Duanın kabul olmasını arttırmak için ibadetler arttırılmalıdır. Allah’a daha yakın olunduğu zaman dualar da kabul olur.  Duanın kabul olmasını arttıran günler şunlardır:

 • Dini bayramlar
 • Kandiller
 • Cuma günleri
 • Perşembe geceleri

Aşk Duasında Etkili Yöntemler Nelerdir?

Aşk için dua uygulaması yapılırken izlenecek adımlar şunlardır:

 • İlk olarak kıbleye doğru dönülür ve “Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya vedud Allah Ya cami Allah hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm. Bedîus semâvâti vel ardı ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn Amin.” duası okunur.
 • Dua bittikten sonra aşık edilmek istenilen kişinin ismi ve soyismi söylenir.
 • Duadan sonra şükür edilir.

Aşk Duasında Tılsımlı Sözler Nelerdir?

Aşk duası için okunması gereken etkili sözler şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Aşk Duasını Herkes Okuyabilir Mi?

Aşk duasını isteyen herkes okuyabilir. Erkekler ve kadınlar dua sayesinde istediklerini kendilerine aşık edebilir. Dua ederken dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlardan bir tanesi, duayı kim ederse etsin samimi ve içten olmalıdır. Dua ederken sessiz bir ortamda olunması da gerekir. Gürültülü yerler dua ederken dikkat dağınıklığına sebep olur. Bu sebepten dolayı da odaklanmada sıkıntılar yaşanır.

Aşık Etme Duası İle Evlenilir Mi?

Aşık etmek istenilen kişi ile evlenmek mümkündür. Aşk duaları ile kısmetler bulunur ve uzun süreli mutlu evlilikler yaşanır. Dua sayesinde kendine bağlı ve aldatmayan eşler ile tanışılır. Evliliğinde bereket olmayanlar da dua etmelidir. Duanın sonucunda mutsuz giden evlilikler huzurlu bir iletişime döner.  Bununla birlikte kişi hem kendi hem de başka biri için dua edebilir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani