En Tesirli Geri Getirme Büyüsü

En tesirli gideni geri getirme büyüsü hangisidir, nasıl yapılır, neler gereklidir? Gideni geri getirme büyüsünü kimler yapabilir? Ayrıntılara yazımızdan bakabilirsiniz.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Kuvvetli etki eden geri getirme büyüsü evli ve sevgilisi olanlar için etkilidir. En tesirli geri getirme büyüsü yapılırken kuvveti arttırmak için dualar da okunur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsüne Etki Eden Dualar Nelerdir?

Geri getirme büyüsünde etkili olan dua şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât. Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ. Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ. Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ. İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Rabbi e’innî ve lâ tü’in aleyye, vensurnî velâ tensur aleyye vemkürlî ve lâ temkür aleyye ve yessir hüdâye vensurnî alâ men beğâ aleyye rabbi’calnî leke şâkiran leke zâkiran leke rahiben leke mitvâ’an ileyke mucîben ev münîben tekabbel tevbetî veğsil havbetî ve ecib davetî ve sebbit hüccetî vehdi kalbî ve seddid lisânî veslül sehîmete kalbî.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünde Fotoğraf İle Nasıl Yapılır?

Geri döndürmek istenilen kişiye resim büyüsü yapıldığında izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

 • Kişinin resminin üzerine “Ve ilahüküm ilahüv vahid, la ilahe illa hüver rahmanür rahiym. Allâhü lâ-ilâhe illâhüvel hayyül-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Allâhü lâ-ilâhe illâhüvel hayyül-kayyûm, nezzele aleykel kitâbe bil hakki. Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa’, la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddîne ındellâhil islâm. İnne haza lehüvel kasasul hakk, ve m amin ilahin illellah, ve innellahe le hüvel azizül hakim. Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kiyameti la raybe fih ve men asdeku minellahi hadisa. Le kad keferallezine kalu innellahe salisü selaseh ve m amin ilahin illa ilahüv vahid ve il lem yentehu amma yekulune le yemessennellezine keferu minhüm azabün elim. Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’in vekil. İttebi’ ma uhiye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a’rid anil müşrikin. Kul ya eyyühen nasü inni rasulüllahi ileyküm cemianillezi lehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hüve yuhyi ve yümitü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezi yü’minü billahi ve kelimetihi vettebiuhü lealleküm tehtedun” duası söylenir.
 • Fotoğraf medyum tarafından yakılır.
 • Külleri bir keseye alınır.
 • Bir nehir kıyısından aşağı doğru savrulur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü Evde Nasıl Yapılır?

Evde geri getirme büyüsü yapmak isteyenler için tarif şu şekildedir:

 • Beyaz bir kağıda “İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min dunillahi vel mesihabne Meryem ve ma ümiru illa li ya’büdu ilahev vahida la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşkirun. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. Ve cavezna bi beni isailil bahra fe etbeahüm fir’avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezi amenet bihi benu israile ve ene minel müslimin. Fe illem yestecibu leküm fa’lemu ennema ünzile bi ilmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun” yazılır.
 • Kağıt dörde katlanır.
 • Katlanılan yerlerden makas ile kesilir.
 • Her bir parça evin dört farklı yerine koyulur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü ile Sevgiliyi Döndürmek Mümkün Mü?

Sevgiliyi geri döndürmek için yapılan uygulama aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır:

 • Bir bardak suyun üzerine “Ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbi la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb. Yünezzilül melaikete bir ruhi min emrihi ala mey yeşaü min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna. Ve enahtertüke festemi’ lima yuha. İnneni enallahü la ilahe illa ene fa’büdni ve ekimis salat eli zikri. İnnema ilahükümüllahüllezi la ilahe illa hu vesia külle şey’in ilma Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhiy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’düdun. Ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el len nakdira aleyhi fen ada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin” duası okunur.
 • Okunmuş su sevgiliye içirilir.

Büyü tamamlandıktan sonra yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde etkiler görülmeye başlar. Terk eden sevgililer arar ve tekrar görüşmek ister.

Evde yapılabilecek aşk büyüleri detaylarını da inceleyebilirsiniz.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü İle Sevgi Nasıl Artar?

Giden sevgiliyi geri döndürmek ve arada yeniden sevgi oluşması için gece 12’de söylenmesi gereken dua aşağıda yer alır:

 • Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerim. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil aziym. Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahirati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun. Ve la ted’u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun. Ya eyyühen nasüzküru ni’metellahi aleyküm hel mim halikin ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun. İnnehüm kanu iza kiyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun. Kul innema ene münziruv ve m amin ilahin illellahül vahidül kahhar. Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey’ la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünde Kağıda Hangi Sözler Yazılır?

Etkili olan geri getirme büyüsünde kağıda yazılması gereken dua şu şekildedir:

 • Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed’uhü muhlisiyne lehüd din elhamdü lillahi rabbil alemin. La ilahe illa hüve yuhyi ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve el-melikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbir sübhânellâhi ammâ yüşrikûn. Allahu la ilahe illa huve ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünü Medyumlar Nasıl Yapar?

Kuvvetli olan geri döndürme büyülerini medyumlara gidildiğinde medyumlar özel eşyalar ile yapar.  Terk edeni geri getiren büyülerde kullanılan eşyalardan bazıları şunlardır:

 • Saç teli
 • Kıyafet
 • Tırnak örneği
 • Sakal
 • Parfüm

Büyülere başlamadan önce istenilen malzemeler getirilir. Ardından malzemelerin üzerine “Rabbulmeşriki velmağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekiylen. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bike mine’t-teraddî ve eûzü bike mine’l-ğarakı ve’l-harakı ve’l-heremi ve eûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike müdbiran ve eûzü bike en emûte ledîğan” sözleri okunur. Bunlar büyünün kuvvetli olmasına yardımcı olur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü Nasıl Etki Eder?

Geri döndürme büyülerin etkileri şu şekildedir:

 • Giden sevgili pişman olur.
 • Terk eden koca geri döner.
 • Erkeklerin ve kadınların hem dilleri hem de gözleri bağlanır.
 • Amaç mutluluk ve huzurlu bir ilişki olur.
 • Tartışmalar son bulur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünde Mucizevi Sözler Nelerdir?

Geri döndüren büyülerde etkileyici sözler şöyledir:

 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî. Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh. Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb. Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn. Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah.
 • Elhamdülillahillezi men ve şekka bihi lem yekün ila gayrihi Elhamdülillahillezi yarucu gammen ve yedfeul bela ve Annan velhamdülillahillezi lem yettehiz veleden velem yekünlehü veliyyün minez zulli ve kebbirhü tekbira allahü ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber kebira vel hamdülillahi hamden kesiren fesubhanallahi bükreten ve asila hasbunallahi ve nimel Mevla ve nimen nasır Gufraneke Rabbena ve ileykel nasır ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain allahümme es’elüke bi hakkıl arşi ve men ala ve levha ve men cae ev cae es’elüke bi hakkı muhammedin vein yercu ammes saati ve inneke halimün alimün allahümme inni es’elüke bi izzetike ya aziz.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsü Neden Yapılır?

Geri getirme büyüsünde amaç sevgili ya da eşi geri döndürmektir. Büyünün yapıldığı durumlar şu şekildedir:

 • Çiftler arasında soğukluk varsa,
 • Erkekler ilgi göstermekten vazgeçtiyse,
 • Aradaki sevgi ve muhabbet azaldıysa,
 • Eskisi kadar tutkulu bir aşk yaşanmıyorsa,
 • Ayrılmak ya da boşanmak istenilirse,
 • Evden gitmeler yaşanıyorsa bu büyüye başvurulur.

Kadınlar ve erkekler istenilmeyen durumlar ile karşılaştıklarında medyumlara başvurabilir. Kısa sürede istedikleri mutluluk ve aşka yeniden kavuşulur.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünü Kimler Bozar?

Geri döndürme büyülerini bozanlar medyumlardır. Fakat medyum seçiminde dikkatli olunmalıdır. Çok fazla sayıda olsalar da doğru medyum ile çalışmak hem büyü yaptırmada hem de büyü bozdurmada etkendir.  Medyum seçerken daha önce yapılan büyülere ve yorumlara bakmak gerekir.

En Tesirli Geri Getirme Büyüsünde Mum İşe Yarar Mı?

Mumla yapılan geri döndürme büyüsü oldukça etkilidir. Büyünün yapım aşaması şöyledir:

 • 4 tane kırmızı renkte mum alınır.
 • Mumlar yakıldıktan sonra alevlerinde tütsü yapılır.
 • Tütsü evin her yerine gezdirilir ve “Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi kezalike nebtelihi emşâcin keza ile ila mehabbati keza elacele elacele essaate essate elvehan elvehan barekellahü fiküm ve aleyküm Vecealna min beyni eydiyhim sedden vemin halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun. Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeti iz câehel murselûn. İz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bi sâlisin fekâlû innâ ileyküm murselûn. Kâlû mâ entüm illâ beşerun mislünâ ve mâ enzeler rahmânü min şeyin in entüm illâ” duası okunur.
 • Son adımda geri döndürülmek istenilenin ismi söylenir.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani