En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü

En hızlı tutan bağlama büyüsü hangisidir, nasıl yapılır? Bağlama büyüsü zararları nelerdir? Büyü ile ilgili merak edilen ayrıntılara bakabilirsiniz.

En Hızlı Tutan Bağlama Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Çabuk etki eden bağlama büyüsü sayesinde koşarak giden kişileri bile size anında geri getirebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken dua okumanız ve gerekli yardımı almanız yeterli olur. Bağlama büyüsü, eşe, arkadaşa, iş arkadaşına, akrabaya ve sevgiliye yapılabilir. Büyü etkisi altına giren kişi, büyüyü yapan kişiden başka birini düşünemez hale getir. Bağlama büyüsünün etkisini göstermesi için şu duanın okunması gereklidir:

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum

Bağlama Büyüsüyle Nasıl Evlenebilirim?

Bağlama büyüsüyle evlilik düşünen kişilerin ilk önce kuvvetli cinleri olan bir büyücü hocadan yardım alması gerekir. Büyücünün yanına gidip büyü yaptırıp gelmek yeterli değildir. Mutlaka kişinin evde dualar okuyarak büyüyü desteklemesi gerekir. Ancak bu büyü evlilik büyüsü ile karıştırılmamalıdır. Bağlama büyüsünün desteklenmesi için şu dua okunabilir:

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Bağlama büyüsünün bozulması için bir halata 10 kere düğüm atılır. Ardından büyü bozma için halat düğümleri tek tek açılır. Düğümler açılırken şu duanın okunması gerekir:

Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

En hızlı tutan aşk büyüsü detaylarını da inceleyebilirsiniz.

Bağlama Büyüsüyle Kısmetimi Nasıl Açarım?

Bağlama büyüsü kullanarak kısmet açmak isteyen kişilerin kafasında sevdikleri bir kişinin yüzünü aklında canlandırmaları gerekir. Dilerseniz kısmet açma için hocadan yardım alabilirsiniz. Ancak bu büyü evde de yapılabilir:

Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).

Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

Bağlama Büyüsü ile Nasıl Körkütük Aşık Edilir?

Bağlama büyüsüyle aşık etme için aşık olmasını istediğiniz kişinin kıyafetinden bir parça alın. Bu parçaya bakarak şu duayı okuyun:

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), yudıllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran) ve mâ yudıllu bihî illel fâsıkîn(fâsıkîne).

Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne fîl ard(ardı) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

En Zor Kişiler Bile Bağlama Büyüsüyle Nasıl Aşık Edilir?

Zor kişileri bağlama büyüsüyle aşık etmek için yapmanız gereken tek şey kişinin saçından bir tutam almak ve bu saçı taramaktır. Tarama sırasında etkili aşk büyüsü duası olarak şunun 55 kere okunması gerekir:

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

Bağlama Büyüsüyle Giden Nasıl Geri Getirilir?

Giden kişinin bağlama büyüsüyle geri getirilmesi oldukça kolaydır. Giden kişinin parfümünü alın. Beyaz renkli bir kumaşa bu parfümü sıkarken giden sevgiliyi geri getirme büyüsü duası olarak şunları 77 kere tekrar edin:

Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardı ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).

Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Bağlama Büyüsü Nasıl Hızlı Etki Eder?

Bağlama büyüsünün hızlı etki etmesi adına dua tekrar sayısının artırılmasında fayda var. Dua sayısı ne kadar artarsa en iyi büyüyü yapma şansınız da artacaktır. Duaları içten tekrar edin ve kesinlikle sabırsız olmayın. Bu sayede süreci hızlandıracağınızı görebilirsiniz.

Bağlama Büyüsü Nasıl Evde Bozulur?

Bağlama büyüsünün evde bozulması için kişinin yaptığı büyüden derinlemesine pişmanlık duyması gerekir. En çok kullanılan büyü bozma yöntemleri arasında dua okumak vardır. Şu duayı 44 kere okuyan kişinin büyüsü yavaş yavaş bozulmaya başlar:

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Bağlama Büyüsü için Tılsım Nasıl Yapılır?

Bağlama büyüsü için tılsım yapılması adına bu konuda uzman olan bir hocadan teklif almanız gerekebilir. Tılsımlar çok güçlü ve etkili oldukları için çok dikkatli olmak gerekir. Uzman bir kişi en etkili tılsımı en kısa sürede hazırlayabilir. Ancak bu sırada kişinin evden şu duayı okuyarak destek olması gerekir:

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

Bağlama Büyüsünün Gücü Nasıl Artırılır?

Bağlama büyüsünün gücünü artırmak için daha etkili dualar okumak etkili bir yöntemdir. Bilinen en etkili bağlama büyüsü duası şudur:

Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.

Duayı 55 kere okuyun ve büyünün gücünü görün.

Bağlama Büyüsünün Medyum Olmadan Yapılması Mümkün müdür?

Medyum olmadan bağlama büyüsü yapılabilir. Ancak medyumla büyü yapmak her zaman daha güvenlidir. İşini iyi bilen birine danışmanızda fayda vardır.

Bağlama Büyüsünün Zararı Var mı?

Bağlama büyüsü zararı yoktur. Ancak büyü yapan kişinin kötü niyetli olmaması şarttır. Aksi halde bazı zararlar görebilirsiniz.

Bağlama Büyüsünün Tutma Zamanı Ne Zaman?

Bağlama büyüsü tutması için net bir zaman yoktur. Bu sizinle büyü yapan kişi arasındadır.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani