Ayrılık Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Ayrılık Büyüleri

Ayrılık büyüsü nasıl yapılır? En etkili ayrılık büyüleri hangileridir, kimler yapabilir? Büyü hakkında ayrıntılı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ayrılık Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Ayrılık Büyüleri
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Ayırma büyüsünün yapımından sonra sizden ayrılmakta direnen ve zorlanan eşinizin veya sevgilinizin kolay bir şekilde ayrıldığına şahit olacaksınız. Aynı zamanda ayırma büyüsünü sevdiğiniz bir adamı veya kadını mutlu giden evliliğinden ayırarak kendinize bağlamak amacı ile de yapabilirsiniz.

Ayrılık Büyüsü En Etkili Nasıl Yapılır?

En etkili ayrıma büyüsünün yapım aşaması aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak Cuma günü yatsı namazını abdestli bir şekilde kıldıktan sonra karşı tarafın ayrılacağı eşinin veya sevgilisinin adını bir kağıda yazarak nehir veya göl içerisine bırakın.
 • Daha sonra 71 tane nohut alın ve her nohudun üzerine 1 tane nokta koyarak bir kesenin içine atıp ağzını bağlayarak üzerine Tebbet suresini okuyun.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra hazırlanan muskayı evde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklayın.

Ayrılık Büyüsü Kocaya Nasıl Yapılır?

Evli bir erkeği karısından ayırmak ve soğutmak için aşağıda verilen işlemleri yapmanız gerekir:

 • İlk olarak erkeğin sağ ayağına giydiği ayakkabıyı almanız gerekir.
 • Daha sonra ayakkabının üzerine 360 defa “Ya Alim” esmasını okuyun.
 • Ardından ayakkabının üzerine 3 defa Cin suresi okunmalıdır.
 • Sure okunduktan sonra ayakkabı bir çalılığın üzerine asılır ve 3 gün boyunca orada bekletilir.
 • 3 günün ardından ayakkabı alınır ve kirli bir bezin içerisine koyularak 7 defa düğüm atılır.
 • 3 kere ayakkabının üzerine “İkindi hakkıyçin, kendi yıkımına çalışmaktadır insan. Ancak inananlar, güzel işler görenler, birbirlerine doğruyu, katlanmayı öğütleyenler ayrıdır bundan” duası okunur.
 • En son olarak ayakkabılar büyünün yapıldığı kocanın evinin kapısının önüne asılmalıdır.

Ayrılık Büyüsünde Hangi Dua Okunur?

Ayrılık büyüsünün yapılmasında iki mutlu çifti ayırmak için okunması gereken dua aşağıda yer alır:

 • Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem.

Ayrılık Büyüsü Tarifi Nasıl Uygulanır?

Ayrılık büyüsünün yapılması için gece yarısından sonra abdestli bir şekilde aşağıda verilen duayı 11 defa okuyup kimi evliliğinden veya mutlu giden ilişkisinden ayırmak istiyorsanız onun hakkında niyette bulunun:

 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

Ayrılık Büyüsü Vefk İle Nasıl Yapılır?

Ayrılık büyüsünün vefk ile yapılması için aşağıda verilen adımlar takip edilmelidir:

 • Pazartesi günü kamer saatinin olduğu zamanda işinde uzman olan bir medyuma gidilerek 9’lu vefkin yazdırılması gerekir.
 • Vefk hazırlandıktan sonra buhur ile bu vefki buhurlamak gerekir.
 • Ardından vefkin üzerine 41 defa ayırma duasını okuduktan sonra vefki üzerinizde taşımalısınız.

Ayrılık Büyüsü İle Sevgiliyi Ayırmak Mümkün Mü?

İki sevgiliyi ayırmak için öncelikle aşağıda verilen duayı bir kağıda yazmanız gerekir. Daha sonra bu duayı yakarak kül haline getirmelisiniz. Kül haline gelen duayı iki eşit parçaya ayırın ve iki sevgilinin evinin yakınlarına gömün. Dua şu şekildedir:

 • Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.

Ayırma büyüsü nasıl yapılır? Detaylarına da bakabilirsiniz.

Ayrılık Büyüsü Akraba İlişiklerini Etkiler Mi?

Eşinizle akrabaları yüzünden aranız bozuluyorsa, eşinizi akrabalarınızdan soğutmak için aşağıda verilen duayı toplamda 7 defa kocanızın yemeğine okuyarak yemesini sağlayın. Bu dua okuma işlemini 40 gün boyunca yapmanız durumunda eşiniz akrabalarından tamamen kopacaktır:

 • Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.

Ayrılık Büyüsü İle Erkekler Kızlardan Nasıl Ayrılır?

Bir erkeğin sevgilisinden ayrılması için ilk olarak iki tarafın da bir adet fotoğrafının temin edilmesi gerekir. Daha sonra aşağıda verilen duayı fotoğrafların üzerine 7 defa okuyup bir mumun altına koymaya başlayın. Mumu yakın ve eriyene kadar bekleyin. Eriyen mum ile fotoğrafları ikiye katlayın ve kimsenin görmeyeceği bir yerde toprağın altına gömün:

 • Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.

Ayrılık Büyüsü Aldatan Kocalara Etki Eder Mi?

Sizi aldatan kocanızı metresinden ayırmak için ilk olarak bir tane yumurta alın ve yumurtanın üzerine aşağıda verilen duayı yazın. Aynı şekilde yumurtanın üzerine kocanızın ve metresinin de ismini yazmanız gerekir. Daha sonra yumurtayı gece yarısından sonra kırıp kırıntıları bir toprağın altına gömün:

 • Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.

Ayrılık Büyüsü Eski Sevgiliye Nasıl Uygulanır?

Eski sevgilinizin yeni ilişkisinde mutlu olmaması ve ayrılması için öncelikle eski sevgilinizin bir eşyasının üzerine dolunay zamanında aşağıda verilen duayı 11 defa abdestli bir şekilde okumanız gerekir. Duayı okuduktan sonra eşyayı iyice yakıp toprağın altına gömmelisiniz:

 • Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba.Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra.Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu.Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa.Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba.

Ayrılık Büyüsü Evlilere Etki Eder Mi?

Karı koca arasındaki bağı koparmak için etkili olan dua şu şekildedir:

 • Elemtere rabbe şanihu VeL kabze cebru canihu Hayrihi şerrihi min-el-rabben Fikrihi zikrihi yel sahaben Seyyidina seyyidina seyyidina Kulübina kulübina kulu bina Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak.

Ayrılık Büyüsünde Kuvvetli Tarif Hangisidir?

Ayrılık büyüsünün yapılmasında büyünün yapılacağı kişinin bir tane fotoğrafı gereklidir. Bu fotoğrafın üzerine aşağıda verilen duayı okuduktan fotoğrafı yakarak çok uzak bir yerde denize atın:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

  Asaf Hocaya Danışın
  Canlı
  Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
  × İletişim
  En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani