Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası

Büyü yapmadan aşık etme duası var mı, nasıl okunmalıdır? Aşık etme duaları kaç günde etki eder? Merak edilenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Büyü yapmadan önce aşık etmek isteyenlerin okuyacakları dua büyüden daha hızlı etki edebilir. Büyü yapmadan aşık etme duası günün her vakitte okunabilir.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası Nasıl Okunur?

Büyüden önce edilen aşk duası şu şekildedir:

 • Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym”. Allahümme inni es’elükel cennete vema tukarribü iteyha min kavlin ev amelin ve cüzü bike minnari vema tükarrebu ileyha min kavlin ev amelin, allahüm-meğfir liümmeti Muhammedin rahmeten âmmeten bi-rahmetike yâ erhamerrâhimin Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve resuli-hi velyevmil âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi mi-nallahi teâlâ velba’sü ba’del mevt, hakkun eşhedü enlâ ilâhe iilâllah ve eşhedü enne Muhammeden ab-dühu ve resûlüh. Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî taha süresi 39.ayet (1) Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil muttekîne imâmâ furkan süresi 74.ayet(1) Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes’â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr tahrim süresi 8.ayet(1) İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel-ebter. (70)

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duasının Faziletleri Nelerdir?

Büyü yapmadan aşık etmek için okunan duanın faziletleri şunlardır:

 • Kim için okunduysa hemen aşık olur
 • İlgisiz olanlar ilgi göstermeye başlar.
 • Hayatında daha önce aşık olmayanlar aşkı yaşar.
 • Kısmetler açılır ve evlilik yoluna gidilir.

Büyü Yapmadan Aşık Etmek İçin Dilek Duası Nasıl Okunur?

Büyü olmadan dilek duaları ile aşık etmek isteyenlerin okuyacağı dua şu şekildedir:

 • Her şey bitmeye mahkûm, sadece sen ezeli, sadece sen ebedî ve yalnız senin hükmün, dağıtıp karanlığı bize selim bir yolda elemden uzak bir mutluluk verebilir. Yolculuklar çetin ve yollar engebeli olsa da ıstırap bizi bitkin kılsa ve halsiz düşürse de halimiz yaman ve ahvalimiz müşkül olsa da rahmet musluğu oluk oluk akar yine de. Aşık etme duası bir kapı sayılır ve bu kapının çıkış noktası da senin varlığına dayanır. Zaten sana dayanmayan ve sana istinat etmeyen hiçbir kapı yoktur. Parça parça olan yaralı ruhlar ve hayattan elini eteğini çekmek düşüncesine kapılan hasta kalpler, senin sunduğun şifa ile marazdan kurtulabilir. Yaralı ruhumuza şifa, hasta kalplerimizin marazi haline deva eyle ve aşık etme duasına izin ver Allah’ım. İzin senden, yetki sende, maslahat senindir ve kudret sana mahsustur.
 • Uğurlu ve kademli bir şekilde yürümek, kelimelerimi ve cümlelerimi sana münasip bir biçimde kullanmak, adeta bir kemancının nizamı içerisinde hareket ederek nizami bir şekilde sana kulluk etmek ve kısmetimi kıskançlıktan ve hasetten uzak bir şekilde temin etmek istiyorum. Kutsiyet ve kutsallık dolu kutsal ikliminde senin kutuplarından olan ve manevi liderlik ile taçlandırılan kutlu kullarının kervanı içerisinde hareket etmek, bu şekilde güçlenmek ve kuvvet kesbetmek, manidar bir malumat ile senin el Melik isminin hükmü altına girmek, yumuşak ve anlamlı bir dokunuş ile kalbimin sakinleşmesini sağlamak, kendilerine kudret helvası ve bıldırcın eti yedirdiğin ve zamanında çok fazla değer verdiğin insanların değeri nispetinde değerlenmek ve kıymet kazanmak, bir şenlik haline getirdiğin bu dünya hayatında gönlümdeki şenlik ile yaşamak, yamuk yumuk duygulardan kurtulup dürüst ve düzgün bir hayat geçirmek için aşık etme duasını kendime rehber edinmek istiyorum.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası Suya Nasıl Okunur?

Büyü olmadan su ile yapılan dua uygulamasının adımları şöyledir:

 • Bir tasa yarısı kadar su konulur.
 • Suya bakarak dua edilir. Duaya başlarken aşık edilmek istenilenin ismi söylenir.
 • Dua tamamlandıktan sonra ritüel de tamamlanır.

Uygulama gece yarısında yapıldığında daha kalıcı etkiler görülmeye başlar.

İstediğin kişiyi kendine çekme meditasyonu bilgilerine de bakabilirsiniz.

Büyü Yapmadan Önce Kocayı Aşık Etmek İçin Hangi Dua Okunur?

Büyü olmadan kocaları bağlayıp aşık eden dua şu şekildedir:

 • İnleyen ruhlara idam fermanı çıkarmak yerine onlara maddi ve manevi varlıkları istihdam edip görevli hale getiren, onların görev içerisinde herhangi bir infial ile karşılaşmalarına müsaade etmeyen hikmetin, her türlü herzeden ve her türlü saçmalıktan münezzehtir elbet. Her türlü kötülükten ve çirkinlikten uzak olan ve hercümerç içerisinde bulunmayan münezzeh varlığına yönelerek duamın kabulünü arz ediyorum, amin.
 • Yaratmış olduğun nimetlerin hatırı için kocamı kendime bağlamak adına sana müracaat ediyorum Rabbim, beni bir hiçken yoktan var edip nimetlerin içerisinde bulunduran yüceliğinin ve hikmetinin hatırı için kocamın kalbinde muhabbetin yanıp tutuşmasını, kalbinin benim için atıp durmasını ve onun varlığının bana adanmasını talep ediyorum, amin.
 • İlahi, eşimin bana bağlanmasını ve ilk günkü gibi aşık olmasını talep etmek ve bunu senin şanından ve yüceliğinden istemek, elbette ki senin varlığın için basit ama benim aciz varlığım için son derece önemli bir olgudur. Şimdiye kadar seni yüreğimde duyduğum anların hatırı için, eşimin bağlılığını ve kocamın sadakatini bana nasip eyle, amin.

Büyü Yapmadan Önce Kağıt Uygulaması Nasıl Yapılır?

Büyüden önce kağıda dua ile yapılan uygulama şöyledir:

 • Boş bir kağıda “Bismillahirrahmanirrahim. Ya vedudu entellezi e’lente sirral mehabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlil esrari ve entellezi ekmelte zevatid dalibine bi nuril envari tecelleyte bil i’zzed daimi ven nuril gaimi a’lel ervahı velleftel eşbaaha ve ezhertel insane bi tekmili meratibil beyani ve ente tezidül ihsani li ehlil velayeti vel mui’ni bi ra’fetiked daimeti ehlil imani bil ma’rifeti ve husner rea’yeti eselüke Allahümme bi cemili âlaike ve cezilü ne’maike en tec-a’leni min evliyaike ellezine hüm fi fedlike ve ni’maike mütene’amune ve leke zakirûne ve li ne’maike şakirûne ve ileyke âyibûne ve ehıni hayatel ebedi ve kuvveti bike fi kabuli nuri vechike ve cûdike bi ahsenil mededi hatta le eteharruke illa eskünü illa ileyke ve la âhizün illa minke.Fe entel mümidu ehlil ı’rfani ve entel mükemmelu limen akbele a’leyke bil imtinan” duası yazılır.
 • Kağıt dörde katlanır.
 • Kağıt toprağa gömülür.
 • Bir hafta boyunca gömülü kalan kağıt toprağın altından çıkartılır.
 • Son aşama olarak kağıt yakılır ve külleri bir denize atılır.

Büyü Yapmadan Önce Sevgili İçin Hangi Aşk Duası Okunur?

Büyüden önce sevgiliye okunan aşk duası şöyledir:

 • “Kâfi esmasını düşünüyorum, her şeyi yoktan yaratıp kullarının hizmetine sunan, onların istifadesi için hazırlayan Allah, tabi ki kuluna kâfi olacaktır; Vekil esmasını tefekkür ediyorum, kullarının gören gözü, işiten kulağı ve hisseden kalbi olan Allah, her türlü onları muhafaza edecek, niyetleri ölçüsünde onlara hoşnutluk verecektir. Daldan kopup kuruyan bir yaprak bile, Allah’ın Basîr esmasının gözetlemesi altında olduğuna göre, kalpten düşen bir insan da kalbi yaratan zatın gözetlemesi altında olur. Gözetlemesi altında bulunan her varlığı muntazaman muhafaza eyleyen Rabbim, kocamı tamamen benimle haşret, onu can u gönülden bana bağla.”
 • “İlâhî, beni en güzel şekilde terbiye edeceğini ve kalbime sonsuz sevgi iksirinin güzelliklerini bahşedeceğini bilmenin mutluluğu ile sana yönelen kalbim, senin sonsuz güzelliklerin ile bir kez daha tatmin olmak istiyor. Ne olur, beni muhabbetin ve sevginin kaynağına daldır ve bana hayırlı kapılar açıp gönlüme, güzellikler armağan eyle. Âmin.”
 • “İlahi, her türlü başarının anahtarı sende olduğu gibi, her türlü muhabbetin ve sevdanın iksiri de sadece ve sadece senin emrine tabidir. Herhangi bir konuda senden niyazda bulunan ve bunu meşru arzuları ve masum dilekleri için gerçekleştiren bütün kulların, senin rahmet hazinenden en güzel şekilde istifade etmenin bahtiyarlığına kavuşur. Beni de bu bahtiyarlığa kavuşan kullarının kervanına kat Allah’ım. Amin.”

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası Ne Zaman Kabul Olur?

Büyü olmadan aşık etme duaları herkeste farklı etkiler yaratır. Duanın daha çok kabul olması için uygulanması gereken yöntemler şunlardır:

 • Dua ederken abdest alınır.
 • Temiz bir ortamda dua edilir.
 • Sessiz ortamlar seçilmelidir.
 • Ruhsal olarak zihin rahatlamalıdır.

Büyü Yapmadan Önce Aşk İçin Hangi Dilek Duası Okunur?

Büyü olmadan dilek dualarında kısa ve etkili olan dua şöyledir:

 • Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. “Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kafir kavimlere karşı yardım et bize.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası Kocalara Etki Eder Mi?

Aşık etme duaları büyü yapmadan önce okunduğu zaman kocalar evlere bağlanır. Özellikle gözü dışarda olanlara etki eder ve erkekler karılarını kıymetini daha iyi anlarlar. Evlerine daha sadık ve çocukları ile ilgilenen bir baba bulmak isteyenler eşleri için dua etmelidir.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duası Başkasına Okunur Mu?

Büyü yapmadan başkasına edilen dualar da kabul olur. Allah başkalarına da dua etmeyi söyler. Dinimizde biri için edilen dualar insanın kendi için ettiği dualardan daha makbul olarak sayılır. Bu sebepten dolayı ilişkilerinde sıkıntısı olanlar için bol bol dua okunmalıdır.

Büyü Yapmadan Aşık Etme Duasında Kuvvetli Sözler Nelerdir?

Büyü yapmadan aşık etme sözleri şunlardır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani