En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

En hızlı tutan aşk büyüsü hangisidir, nasıl yapılır ve kimler yapabilir? Hızlı etkisini gösteren aşk büyüsü bilgilerini inceleyebilirsiniz.

En Hızlı Tutan Aşk Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Çabuk etki eden aşk büyüsü sayesinde aşık olması en zorlu insanları bile kendinize aşık edebilirsiniz. Aşk büyüsü evde yapılabileceği gibi profesyonel bir hocadan hizmet de alabilirsiniz. Aşk büyüsü yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yanlış yapılan büyüler büyü etkisinin tersine dönmesine yol açabilirler. Aşk büyüsü yapmadan önce aşağıdaki duayı 3 kere okumanız gerekir:

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Aşk Büyüsüyle Karşımdaki İnsanı Kendime Nasıl Bağlarım?

Aşk büyüsüyle bağlama yapmak isteyen kişilerin karşılarındaki insanın 3 tane fotoğrafına ve bir bardak suya ihtiyacı vardır. Suyun içine fotoğrafları attıktan sonra şu duaların tekrar edilmesi gerekir:

Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardı ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).

Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Bağlama büyüsü etkili olsun diye dua tekrar sayısını olabildiğince yüksek tutun.

Aşk Büyüsünü Medyumlar Yapabilir mi?

Medyumların aşk büyüsü yapması mümkündür. Ancak seçilen kişilerin çok dikkatli tercih edilmesi gerekir. Medyumlardan hepsi aşk büyüsü yapmak için yeterli etkinliğe sahip olmayabilir. Bu durumda büyünün etkisi tersine dönebilir. Medyumlar sizin için aşk büyüsü yaparken siz de evde aşağıdaki duayı 11 kere okuyun:

Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne fîl ard(ardı) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

Aşık etme duası nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Aşk Büyüsüyle Gideni Nasıl Getirebilirim?

Aşk büyüsüyle gidenin gelmesini istediğiniz zaman, mutlaka bir hocadan yardım isteyin. Gideni geri getirme eğer kocanız ya da karınız için yapılacaksa, büyü yapılmak istenen kişinin eşyalarından bir tanesini poşete koyun ve poşeti yakın. Poşeti yakarken şu duayı okuyun:

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), yudıllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran) ve mâ yudıllu bihî illel fâsıkîn(fâsıkîne).

Aşk Büyüsü Bozulur mu?

Aşk büyüsünün bozulması için ilk önce abdest alınır, ardından namaz kılınır ve 10 gün boyunca aynı şeyler tekrar edilirken dua okunur. Aşk büyüsü bozulma zamanı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Zorlu durumlarda gün sayısının daha uzun olması gerekebilir. Büyünün bozulması için şu duaları tekrar edin:

Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Aşk Büyüsü Nasıl Etkili Hale Getirilir?

Aşk büyüsünü etkili hale getirmek için dua sayısının çok olması ve kalpten gelerek okunması gerekir. Etkili büyü isteyenlerin her halükarda büyü yapmadan önce şu duayı tekrar etmesi gerekir:

Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).

Aşk Büyüsü Kara Büyü müdür?

Aşk büyüsü kara büyü değildir. Kötü niyetli yapılan büyüler kara büyü olarak adlandırılırlar. Bu büyülerin yapılması yasaktır. Kara büyü yağan kişilerin işleri hiçbir zaman rast gitmez. Kara büyünün size yapıldığını düşünebilirsiniz. Bu durumda kötü enerjiden kurtulmak için her gün yatmadan önce aşağıdaki duayı okumanız gerekir:

Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

Aşk Büyüsü Evde Yapılır mı?

Aşk büyüsünün evde yapılması için akşam vaktini beklemek gerekir. Akşam namazından sonra aşık olduğunuz kişiyi düşünerek içinizde 55 kere şunları tekrar etmeniz yeterli olacaktır:

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

Evde büyünün tutması için tekrar sayısı artırılabilir.

Aşk Büyüsü Nohutla Nasıl Yapılır?

Nohutla yapılan aşk büyüsü sayesinde büyü yaptığınız kişinin gözleri sizden başka kimseyi görmeyecek. Nohut büyüsü olarak da bilinen bu büyüyü yapmak için 55 tane nohut alınır ve her bir nohut suya atılırken şu dua tekrar edilir:

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum.

Zor Kişileri Kendime Nasıl Aşık Edebilirim?

Zorlu kişileri kendine aşık etmek tecrübeli büyücülerin işidir. Aşık etme büyüsünün konu uzmanı tarafından yapılması ve büyü için müracaat eden kişinin de evden ek dualar okuyarak büyüyü desteklemesi gerekir. Evde okunacak dualardan bir tanesi şu şekildedir:

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

En Güçlü Aşık Etme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Güçlü aşık etme büyüsü yapmak için en güçlü duayı tercih edin. İçinizden her gece yatmadan önce ve uyandıktan sonra şu duaları tekrar edin:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

Güçlü büyüler için duayı ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar iyi olur.

Arkadaşa Aşık Etme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Arkadaşa aşık etme büyüsü yapmak için arkadaşın fotoğrafı alınır ve fotoğrafa karşı dua okunur. Bu dua şu şekildedir:

  1. “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Aşka İnanmayan Kişiye Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Aşka inanmayan kişiye aşk büyüsü yaparak bu kişiyi bile aşka inandırmanız mümkündür. Aşık olmak istemeyen kişiler, aşka inanmayanlar, aşktan korkanlar, aşkı günah sayanlar bile bu büyünün etkisi altına girerek kapılarını aşka açmış olurlar. Aşk büyüsünün tutması için mutlak suretle akşam namazından sonra dua okunması gerekir. Okunan dualardan sonra hemen yatmakta fayda vardır. Sabah uyanınca Kuran’dan 2 sure okunarak aşk büyüsü tamamlanmış olur. Büyü sonuçlarını görmek için acele etmemekte fayda vardır. Sabırlı olun, sonuçlar size gelecektir.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani