En Hızlı Tutan Papaz Büyüsü

En hızlı tutan papaz büyüsü hangisidir, nasıl yapılır? Papaz büyüsü etkileri nelerdir, zararları var mı? Merak edilenleri inceleyebilirsiniz.

En Hızlı Tutan Papaz Büyüsü
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Çabuk etki eden papaz büyüsü için akşamın geç saatlerini beklemek gerekir. Papaz büyüsü çok yönlüdür ve bütün büyüler arasında en etkili olanlardır. İnsanlar papaz büyüsünü mutluluk büyüsü ile sıkça karıştırsa da, bu büyü, çok daha fazlasıdır. Yahudi büyü geleneğinden gelen bir büyü olduğu için bu isimle adlandırılmıştır. Süryani papazları tarafından çok sık yapılan büyüler arasında yer alır. Büyünün etkili olması amacıyla Tevrat ve Zebur kitaplarının kullanıldığı bilinmektedir. Papaz büyüsü sırasında en sık okunan dualardan bir tanesi şöyledir:

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

Papaz Büyüsü Nasıl Kalıcı Hale Getirilir?

Papaz büyüsünün kalıcı olması için duaların tane tane ve içten gelerek okunması gerekir. Dua okunmadan önce kalıcı büyü yapmaya niyet edilmelidir. Tek tek okunması gereken dualardan bir tanesi şu şekildedir:

Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü yapma sırasında en önemli olan nokta dualardır. Duaların net, istekle, gönülden gelerek okunması ve büyü yaparken en ufak kötü niyet taşımamak gerekir. Evde papaz büyüsü yapma sırasında şu duayı okuyabilirsiniz:

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Papaz Büyüsü Tılsımı Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü tılsımı yapmak için bu konu hakkında uzman bir kişiden yardım almanızda fayda vardır. Yapılan papaz büyüsü tılsımının etkili olması için duanın etkili olması gerekir. Çünkü büyü, okunan duanın ne kadar etkili olduğuyla doğru orantılı olacaktır. Şu dua oldukça etkili olmasıyla bilinir:

Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Aşık etme duası nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Papaz Büyüsü Tılsımı Nasıl Bozulur?

Papaz büyüsü tılsımı bozmak isteyen kişinin çok kuvvetli bir kimse olması gerekir. Papaz büyüleri bu konu hakkında uzman olan kişilerin dışında kişiler tarafından bozulamaz. Bozulmaya yeltenilmesi bile ne yazık ki kişinin hayatına problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Etkili bir kimsenin papaz büyüsü bozması için şu duanın gönülden okunması gerekir:

E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ şeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

Papaz Büyüsü Muskası Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü muskası yapmak için önce büyü yapılmak  istenilen kişini fotoğrafı alınır. Daha sonra muska duası okunur. Bu duanın en az 55 kere okunması gerekir. Hem gündüz hem de gece 55 kere şu dua okunmalıdır:

Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).

Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

Papaz Büyüsünü Evde Bozabilir miyim?

Papaz büyüsünü evde bozmak mümkün değildir. Büyünün bozulması için büyüyü bozacak olan kişilerin güçlü ve etkili cinleri olması gerekir. Eğer evde kişi büyü bozma yöntemleri denerse, sıkıntı yaşarlar. Bunun yerine evde yalnızca şu duanın okunması yeterli olur:

Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

İnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), yudıllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran) ve mâ yudıllu bihî illel fâsıkîn(fâsıkîne).

Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh(mîsâkıhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne fîl ard(ardı) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

En Hızlı Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Hızla papaz büyüsü yapmak için işin uzmanından, güçlü bir dua aracılığıyla yardım almak gerekir. En hızlı sonuçlu büyü için şu duanın medyum hoca tarafından size okunması gerekir:

Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

Papaz büyüsünün daha hızlı etki etmesi için dua tekrarının  evde kişinin kendi başına yapması önem taşır.

Papaz Büyüsüyle Onu Kendime Nasıl Aşık Ederim?

Papaz büyüsüyle aşık etme özellikle genç kızlar tarafından çok tercih edilen etkili bir yöntemdir. Eğer siz de bir kişiyi kendinize sırılsıklam aşık etmek isterseniz aşk büyüsü yapın. Sevdiğiniz kişinin yüzünü gözünüzün önüne getirdikten sonra şu duayı 999 kere okuyun:

Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardı ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).

Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).

Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

Fe ezellehumâş şeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardı mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Papaz Büyüsüyle Onu Kendime Nasıl Bağlarım?

Papaz büyüsü kullanarak karşıdaki kişiyi bağlama etkisini göstermeye başladığında, büyü etkisi altına giren kişi, karşındaki kişiden başka bir kimseyi görmez olur. Bağlama etkisi için kişinin her akşam namazdan sonra şu duayı tekrar etmesi gerekir:

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Eğer bağlama büyüsü etkisini göstermezse, bağlama büyüsü duasının tekrar sayısını artırabilirsiniz.

Papaz Büyüsüyle Ondan Nasıl İntikam Alırım?

Papaz büyüsüyle intikam alabilirsiniz. Bunu yapmak için intikam almak istediğiniz kişinin kıyafetinden bir parça alıp bu parçayı yaktığınız sırada şu duayı okumanız gerekir:

Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.

  1. “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Papaz Büyüsüyle Geri Getirme Nasıl Olur?

Papaz büyüsüyle geri getirme için sabah namazından sonra şu duaları okuyun:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani