İstediğini Kendine Çekme Duası

İstediğini kendine çekme duası var mı, hangisidir, nasıl okunur? İstediğini çekmek için okunması gereken duaları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

İstediğini Kendine Çekme Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

İstediğini kendine çekmek için okunan duaların sonucunda her şeyi elde etmek mümkündür. İstediğini kendine çekme duası 10 ile 15 gün arasında kabul olur. Fakat bu süre kişilere de bağlıdır.

İstediğini Kendine Çekmek İçin Aşk Duası Nasıl Okunur?

İstediğini kendine aşık etmek için okunan dua şu şekildedir:

 • Allâhümme bi satveti ceberûti kahrike ve bi sür’ati iğâseti nasrike ve bi ğayretike lintihâki hurumâtike ve bi hımâyetike limenihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Semîu yâ müciybü yâ kariybü yâ seriy’u yâ müntekımü yâ kahhâru yâ şedîdel batşi yâ men lâ yu’cizühû kahrul cebâbirati ve lâ ya’zumü aleyhi helâkül mütemerrideti minel mülûkil ekâsirati en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men binâ âiden ileyhi ve hufrate men hafera lenâ vakıan hüve fîhâ ve men nasabe lenâ şebeketel hıdâı ic’alhü yâ seyyidî ileyhâ ve masıyden fîhâ ve esîran ledeyhâ. Allâhümme bi hakkı kef hâ yâ ayn sâd ikfinâ hemmelıdâ ve lekkıhimür radâ vec’alhüm li külli habîbin fidâ ve sellıt aleyhim acilen nikami fil yevmi ve ğadâ. Allâhümme beddid şemlehüm Allâhümme ferrık cem’ahüm Allâhümme fulle haddehüm. Allâhümme kallil addehüm. Allâhümmec’alid dâirate aleyhim. Allâhümme ersilil azâbe ileyhim. Allâhümme ahrichüm min dâiratil hılmi vel lutfi veslübhüm müdüdel imhâli ve ğulle yedeyhim ilâ a’nâkıhim verbut alâ kulûbihim ve lâ tübellığhümül âmâl. Allâhümme mezzıkhüm külle mümezzekın mezzaktehû intisâran li evliyâike ve enbiyâike ve rusülik. (3 defa okunacak.)

İstediğini Kendine Çekme Duasının Etkileri Nelerdir?

İstediği bir eşyayı kendine çekmek için dua okunduğunda sonuçları şu şekilde ortaya çıkar:

 • İstenilen kişi aşık edilir.
 • Eğitim adına başarılar elde edilir.
 • İş anlamında yükselmek istenilen mevkie gelinir.
 • Patronlar tarafında göz önünde olunur.
 • Kısmetler açılır.
 • Her işte başarıya ulaşılır.

İstediğini Kendine Çekme Ve Bağlama Duası Nasıl Okunur?

Dilediğini kendine bağlayan dua şöyledir:

 • Allâhümmentesır lenâ intisârake li ehıbbâike alâ a’dâik (3 defa okunacak.) Allâhümme lâ tümekkinil a’dâe fiynâ ve lâ minnâ ve lâ tüsellıt aleynâ bi zünûbinâ men lâ yerhamünâ. Hâ miym lâ yünsarûn (7 defa okunacak.) Hummel emru ve câen nasru fe aleynâ lâ yünsarûn. Allâhümme bi hakkı hâ miym ayn siyn kâf hımâyetünâ mimmâ nehâfü. Allâhümme kınel esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen lil belvâ. Allâhümme a’tınâ emeler racâi ve fevkal emel, yâ men bi fadlihî li fadlihî nes’elüke ilâhî el acel el acel. İlâhî el icâbetel vez zeheli vel müğali vel evrâmi ved demil esvedi vel mağdıl enkedi ver riyhıl ahmeri ved dâil ekberi ved demil asgari ve cemiy’ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi vel mağmûmi vel kürûbi ves sekteti ved dehşeti ver ra’şeti vet tavşeti vez zeyğı vel huzni ves sihri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytani ves sultani vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ğalâi vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve udâlid dâi ve haybetir racâi ve şemâtetil a’dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi ve mahtelefe aleyhil leylü ven nehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahmânü ve min şerri külli şeytanin raciymin ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sıratın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve ileykeltece’tü yâ nı’mel mevlâ ve yâ nı’men nasıyru ve ente hasbî ve nı’mel vekiylü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym, ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

İstediğini Kendine Çekme Duası İle Koca Bulunur Mu?

İstediği kocayı kendine çekmek isteyenler Perşembe günleri dua etmelidir. Duaya evlenmek istenilen koca adayının ismi ile başlanır. Daha sonra dua okunur ve sonunda salavat getirilir. Dua okurken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda yer alır:

 • Dua etmeden önce zihin boşaltılır.
 • Kalpteki kötülüklerden aranılır.
 • Abdest alınır.
 • Dua edecek yer temizlenir.

İstediğini Kendine Çekmek İçin Kuvvetli Sözler Nelerdir?

İstediği bir şeyin olmasını isteyenlerin söylemesi gereken sözler şöyledir:

 • Allah’ım! Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine, Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına, Ve senin haram sınırlarının korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz! Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için, biz de senden istiyoruz-diliyoruz Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah! Ey Mutlak duyucu-işitici! Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren! Ey bize bizden de yakın olan! Ey en hızlı olan-her işi anında yapan! Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran! Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten! Ey tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan! Ey hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât! Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât! İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı sen de onlara karşı kur keydi. Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir! Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler! Ey Efendimiz! Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et! Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder! O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!

En hızlı tutan aşk büyüsü bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

İstediğini Kendine Çekmek İçin Tılsımlı Sözler Nelerdir?

Bir işin olmasını isteyenler için etkili sözler şu şekildedir:

 • Allah’ım! “Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için, bizi bu kötülerin şerrinden koru! Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl! Sevdiği evladını kendine düşman kıl! Onların bugün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl! Allah’ım! Topluluklarını dağıt! Allah’ım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır! Allah’ım! Adetlerini-sayılarını azalt! Allah’ım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et! Allah’ım! Üzerlerine azabını gönder! Allah’ım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart! Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar! Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar! Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et! Allah’ım! Onları büsbütün parçala-dağıt! Senin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et! Allah’ım! İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!

İstediğini Kendine Çekme Duasının Okunma Zamanı Nedir?

İstediğini elde etmek isteyenler hem Cuma hem de Perşembe geceleri dua edebilir. Bunun dışında istenilen her gün dua etmek faydalıdır. Dua ederken özellikle mübarek günler tercih edilmelidir. Bu sayede duanın kabul olması artar.

İstediğini Kendine Çekmek İçin Gece Hangi Dua Okunur?

İstediğini olduran ve gece okunması gereken dua şu şekildedir:

 • Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme! “Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma! Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onların korkusundan himaye et! Allah’ım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma! Allah’ım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz. Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver! Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!. İlâhî senden istiyoruz! Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce! İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden! Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden! Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden! Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen! Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!  Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden! Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden! Allah’ım! Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için! Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız! Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla! Senden başka İlâh yoktur! Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum! Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir! Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de sen cevabımızı verirsin! Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!

İstediğini Kendine Çekme Duası İle Kadınlar Nasıl Aşık Edilir?

İstediğini kendine aşık etmek isteyen erkekler, kadınları kısa sürede kendilerine bağlayabilir. Genelde kadınlar kendilerine birini bağlamak istese de erkekler için de aynı dualar etki eder. İlgisiz sevgilileri kendine bağlamak isteyenler dua ettikten sonra etkileri hemen görmeye başlar.

İstediğini Kendine Çekme Duası İle Para Nasıl Çekilir?

İstediğini kendine çekmek için aşk ile birlikte para da gelir. Borç içinde olanlar ya da paraya ihtiyacı olanlar duayı okuduktan sonra borçlarından kurtulur. Beklenilmeyen paralar gelir ya da borçlar kısa sürede ödenir.

İstediğini Kendine Çekme Duası Ne Zaman Kabul Olur?

İstediğinin kendine gelmesini sağlayan dualar bir hafta içerisinde kabul olur. Bu süre dua edene ve kim için dua edildiğine bağlıdır.

İstediğini Kendine Çekip Nasıl Aşık Edilir?

İstediği kişiyi kendine aşık etmek isteyenler için etkili duanın okunuşu aşağıda yer alır:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li, der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini genişletir. La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül   yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani