Çok Tesirli Şifa Duası

Çok tesirli şifa duası hangisidir, nasıl okunur? Şifa duaları etki süresi ne kadardır? Dua ile ilgili bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Çok Tesirli Şifa Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28

Hastalık ile baş edenlerin çabuk bir şekilde sağlıklarına kavuşabilmeleri için Allah’a sığınarak O’ndan şifa dilemelidir. Bunun için Kuran-ı Kerim’de yer alan en etkili şifa dualarını abdestli bir şekilde okumalıdırlar.

Çok Tesirli Peygamber Şifa Duası Nasıl Okunur?

Çok etkili olan Peygamber Efendimizin okunmasını önerdiği şifa duası aşağıda verilmektedir:

 • Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Çok Tesirli Şifa Duası Nasıl İyileştirir?

Çok kısa sürede etkisini gösteren aşağıda verilen şifa duası ile sağlığınıza kavuşmanız mümkündür:

 • Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Çok Tesirli Şifa Duası Epilepsiye Nasıl Etki Gösterir?

Epilepsi hastalarının şifalarına kavuşabilmeleri için aşağıda verilen duayı okumaları gerekir:

 • Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Çok Tesirli Şifa Duasını Dişi Ağrıyanlar Nasıl Okumalı?

Diş ağrısı ile baş edemeyenler aşağıda verilen duayı her gece yatmadan önce abdestli bir şekilde okumalıdır:

 • Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.
 • Allâhümme ‘âfinî fî cesedî ve ‘âfinî fî besarî vec’alhül-vârise minnî lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi rabbil-‘arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil- ‘âlemîn.
 • Allahümme inni es elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verridae bilkaderi bi rahmetike ve erhamerrahimin.

Ayrıca çok tesirli borçtan kurtulma duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çok Tesirli Şifa Duaları Nelerdir?

Hastalıkların iyileşmesinde en etkili olan dualar aşağıda tek tek verilmektedir:

 • Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.
 • Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.
 • Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minîn. (mu’minîne).
 • Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)
 • Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne).
 • Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn).
 • Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.
 • Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’).

Çok Tesirli Kısa Şifa Duası Nasıl Okunur?

Hastalıklardan korunmak ve kurtulmak için aşağıda verilen adımlar takip edilmelidir:

 • İlk olarak bir bardak su alın ve üzerine 41 defa “Ya Rahman” ismini okuyun.
 • Daha sonra suyun üzerine 21 defa “Ya Selam” ismini zikredin.
 • En son olarak 786 defa “Ya Rabbi! Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beyti Muhammed rıdvanullahi teâlâ  aleyhim ve ecmain’in hürmetine beni (şu hastalıktan)bütün dertlerimde halas eyle” duası okunmalıdır.
 • Bütün duaların okunmasından sonra su tek yudumda içilmelidir.

Çok Tesirli Şifa Duası Hastalıklardan Korur Mu?

Hastalıkları ile baş edemeyenler aşağıda verilen şifa duasını okudukları zaman Allah her zaman bu hastalara şifa verecektir:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın

Çok Tesirli Şifa Duası Nasıl Okunur?

Hastalıklardan uzaklaşmak için aşağıda verilen şifa duasının okuma aşamalarını sırasıyla uygulamak gerekir:

 • İlk olarak “Allah’ım senin şifa dolu merhametine ve merhamet yüklü şifana sığınarak (falanca kişinin falanca hastalığı için) sana el açıyorum. Ne olur, Ayete’l-Kürsi’nin hatırı için benim duamı cevapsız, yüreğimi de huzursuz bırakma. Âmin.” diyerek niyet edilmelidir.
 • Daha sonra 7 defa Ayetel Kürsi’yi okuduktan hemen sonra “Allah’ım, senin şifa dolu hazinen şüphesiz her dertliye derman, her hastaya deva olur. Sen, dert verip derman aratsan da hastalık verip deva aratsan da, kulunun hayrı için merhametinle ve şefkatinle muamele edersin. Allah’ım, senin gizli sırlarına vakıf olan erenler ve ehli dil, senin merhametinin sonsuzluğu karşısında sarhoş ve sermest olmuşlardır. Senin esrar dolu hikmetine vakıf olan erenler hatırına niyetimde dile getirdiğim duamı kabul buyur. Âmin.”  duası okunmalıdır.
 • Bu sayede şifa bulmak isteyenler en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaktır.

Çok Tesirli Şifa Duasında Hangi Sözler Söylenir?

Çok etkili olan şifa duasının okunmasına geçmeden önce “Allah’ım, birazdan okuyacağım Fatiha-yı Şerif hürmeti için (falan kişinin falan derdine) şifa sun. Âmin.” diyerek niyet edilmelidir. Daha sonra 7 defa Fatiha suresi okunmalıdır. Fatiha suresinin okunmasından hemen sonra 1 defa “İlâhî, senin sırlı şifanın uçsuz bucaksız derman havuzu, her dertlinin devası ve her hastanın şifası olur. Sen, hiçbir kulunu şifasız ve dermansız bırakmaz, hiçbir kuluna dermanı olmayan dert vermezsin. Sen hiçbir kulunu tahammül edemeyeceği bir sıkıntı ile imtihan etmez ve hiçbir kulunun omzuna kaldıramayacağı yükü yüklemezsin. Ne olur, halis niyetimde ifade ettiğim şifayı ver. Âmin.” sözleri söylenmelidir.

Çok Tesirli Şifa Veren Duanın Okunuşu Nasıldır?

Aşağıda hastalıklara yakalananların şifa bulmaları ve hemen hastalıklarının iyileşmesi için etkili olan dua yer alır. Bu duanın Cuma günleri sabah ve yatsı namazının kılınmasından hemen sonra abdestli bir şekilde Allah’a samimi olarak sığınılarak okunması gerekir:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn  Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn İnnî âmentu birabbikum fesmeûn Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn

Çok Tesirli Şifa Duasında İnşirah Suresi Nasıl Okunur?

En etkili olan şifa duasında İnşirah suresinin okunmasına geçmeden önce “Allah’ım, İnşirah Suresi’nin mukaddes ve bereketli sırrı için senden (falanca kişinin falanca derdi için) şifa talep ediyorum ve senin merhametine iltica ederek tüm içtenliğimle sana yöneliyorum. Ne olur niyetimi halis kıl. Âmin.” diyerek niyet aşaması tamamlanmalıdır. Daha sonra 7 defa İnşirah suresi okunmalıdır ve 1 defa da “Allah’ım, kalplere inşirah (genişlik) ve huzur bahşeden şifana iltica eden kullar, şüphesiz bahtiyar ve mutludur. Senin şifanı yudumlayan hangi kulun ciddi bir derdi ve senin dermanından nasibini alan hangi kulun bir problemi olabilir? Sen gönüllere bereket ve tatlılık bağışlayan şifa kaynağısın. İnşallah benim niyetime de şifa sunarsın. Âmin.” duası edilerek şifa duası okunma aşamaları tamamlanmalıdır.

Çok Tesirli Şifa Duası Esma İle Nasıl Yapılır?

Şifa duasının esmalar ile okunmasının nasıl gerçekleştiği aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

 • İlk olarak niyet aşamasını yapmak için “Allah’ım, Şâfi esman sayesinde her türlü elemin ve kederin çözümü bize ulaşır ve senin şifa hazinen, her hanede kendini gösterir. Şâfi esmanın hatırı için (falanca kişinin falanca derdine, örneğin benim iç sıkıntıma veya annemin diş ağrısına) deva ol. Âmin.” duasını okuyun.
 • Daha sonra 21 kez “Ya Şafi” esmasını zikredin.
 • Esmanın zikredilmesinden hemen sonra 1 defa “İlâhî, evrende bulunan her varlık (küçük olsun büyük olsun, canlı olsun cansız olsun) senin hareket ettirmen ile hayata tutunur ve senin varlığın ile mevcudiyetine devam eder. Sen, cansıza can, canlıya da hayat biçersin. Ne olur, niyetime de canlılık ve hayatiyet bağışla. Âmin.” duası okunmalıdır.
 • En son olarak “İlâhî her şeye kifayet eden (yeterli gelen) varlığının hürmetine (falanca kişinin falanca hastalığına, örneğin benim baş ağrıma, kardeşimin psikolojik sıkıntısına) deva ol. Âmin.” duası okunduktan sonra 21 defa “Ya Kafi” esmasını içinizden tekrar edin.
 • Esmanın telaffuz edilmesinden hemen sonra “Allah’ım, sen kuluna kifayet eder ve her derdin dermanı için bize hikmet dolu şifanı gönderirsin. Senden niyetimde talep ettiğim derdin dermanını da bahşetmeni niyaz ve istirham ediyorum. Âmin.” duası okunmalıdır.
 • Bütün aşamaların tamamlanmasının hemen ardından Allah hasta olanlara hemen şifa verir.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
0552 387 49 10
0507 234 65 28
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
0552 387 49 10
0507 234 65 28
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani