Büyü Yapmadan Önce Korunma Duası

Büyü yapmadan önce korunma duası nasıl okunur, neler okunmalıdır? Korunma duasını kimler okuyabilir? Dua ile ilgili bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

Büyü Yapmadan Önce Korunma Duası
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Büyü yapmadan önce Kuran-ı Kerim’de yer alan nazar dualarını ve büyüden korunma dualarını okuduğunuz zaman büyü esnasında cinlerin size musallat olma durumları ortadan kalkacaktır. Bu duaların her daim abdestli olarak okunması gerekir.

Büyü Yapmadan Önce Nasıl Korunulur?

Büyü yapmadan önce korunmak için okunacak duaya geçmeden gusül veya boy abdesti alınmalıdır. Daha sonra sabah ve akşam olmak üzere İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması gerekir. Nazardan ve büyüden korunmak için her gün içten bir şekilde “Eûzübi-kelimâtillâhi’t-tâmmâtiküllihâmin şerri mâhalak” duası okunmalıdır.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Peygamber Duası Nasıl Okunur?

Büyü yapmadan önce kötü enerjilerden korumak için aşağıda verilen duanın okunması gerekir:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Büyüden Korunmak İçin Allah’a Nasıl Dua Edilir?

Büyüden korunmak için öncellikle abdestli bir şekilde kimsenin olmadığı bir yere giderek kıbleye doğru yönünüzü verin. Daha sonra dizlerinizin üzerine çöküp ellerinizi semaya kaldırarak aşağıda verilen duayı okuyun. Bu duanın yatsı namazından sonra okunması daha etkili olacaktır:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Büyüden önce aşağıda verilen duayı okuduktan sonra bütün kötü etkilerden korunmuş olursunuz:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Dua Etkili Mi?

Büyü yapmadan önce korunmak için dua yöntemine başvurmakta yarar vardır. Bunun için öncelikle bir bardak suyun üzerine sırasıyla Ayetel Kürsi, Felak, İhlas ve Nas surelerinin okunması gerekir. Okunmuş su ile gusül abdesti alındıktan sonra büyüden korunmak mümkündür. En son olarak “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.” duasını okuyarak Allah’a sığınmanız gerekir.

Büyü yapmadan aşık etme duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Tuz Uygulaması Nasıl Yapılır?

Büyüden korunmak ve uzaklaşmak için tuz yöntemi oldukça etkilidir. Bunun için bir miktar tuz alın. Daha sonra tuzun üzerine Ayetel Kürsi, Nas, Felak, İhlas, Kafirun ve Fatiha surelerini tek tek 7 defa okuyun. Surelerin okunmasından sonra tuzu bir suyun içerisine ekleyerek içmeniz gerekir. Bu sayede büyüden ve nazardan korunmuş olursunuz.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Kuran-ı Kerim Okunmalı Mı?

Kuranı- Kerim’de yer alan sureler ve ayetler büyüden korunmak için oldukça önemlidir. Kuran-ı Kerim’i okumaya geçmeden önce abdest alıp 4 rekat namaz kılmak gerekir. Ayrıca bu surelerin ve duaların sabahın ilk saatlerinde okunması daha etkili sonuçlar ortaya koyacaktır. Dualar okunurken yönünüzü muhakkak kıbleye dönmeniz gerekir. Aynı zamanda dizinizin üzerine oturup ellerinizi yukarıya kaldırarak okuma aşamalarını tamamlayın. Özellikle büyüden ve nazardan korunmak için 500 defa “La havle vela kuvvete illa billah-il aliyyizazim” duasını okumanız gerekir. Duayı okumadan önce ve okuduktan sonra muhakkak salavat getirmelisiniz.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Bakara Suresi Nasıl Okunur?

Bakara suresi büyü yapmadan önce korunmak için okunması gereken surelerden biridir. Bu sureyi yatsı namazını kıldıktan sonra abdestli bir şekilde okumalısınız. Aşağıda Bakara suresinin okunuşu yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Okunan Sureler Nelerdir?

Büyü yapmadan önce korunmak amacı ile her sabah ve akşam 1 defa aşağıda verilen Tarık, Rad ve Rahman surelerinin okunması gerekir:

 • Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
 • Vessemai vettarikı. Ve ma edrake mettariku. Ennecmüssakıbü. İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun. Felyenzuril’insanü mimme hulika. Hulika min main dafikın. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün. Yevme tüblesserairü. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin. Vessemai zatirrec’ı. Vel’ardı zatissad’ı. İnnehu likavlün faslün. Ve ma hüve bilhezli. İnnehüm yekiydune keyden. Ve ekiydü keyden. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Hangi Yollar İzlenir?

Büyüden korunmak için yapılması gerekenler aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak her gün sabah ve akşam Allah’ın isimlerini 99 defa zikretmekte yarar vardır.
 • Bununla birlikte bir suyun veya tuzun üzerine 7 defa her gün Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması gerekir. Surelerin okumasından sonra 3 yudum sudan içilmeli ve kalan su ile gusül abdesti alınmalıdır.
 • Aynı zamanda dualar ve sureler ile bir vefk çalışması hazırlatılarak su geçirmeyen bir poşetin içerisine koyulup her zaman kıyafetlerde taşınması gerekir.

Büyü Yapmadan Önce Korunmak İçin Hangi Dua Etkilidir?

Büyü yapmadan önce okunması gereken en etkili dua şu şekildedir:

 • Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun .

Büyü Yapmadan Önce Korunmazsak Ne Olur?

Büyüden korunmadığımız zamanlarda hem büyü yapılana hem de büyüyü yapan kişilere üç harfliler sonsuza kadar musallat olur. Cinler sürekli olarak kişileri rahatsız ederek onların hayatlarında hep olumsuz izler bırakır. Bu yüzden büyü yapmadan önce korunmak için aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani