Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Okunacak Dualar

Hayatına mucizeleri çekmek için okunacak dualar hangileridir, nasıl okunur? Hayatında değişiklik için yapılması gerekenleri inceleyebilirsiniz.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Okunacak Dualar
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122

Hayatınızda olumlu şeylerin ve mucizelerin gerçekleşmesi için abdestli bir şekilde okunacak dualar vardır. Bu duaların içten ve kalpten okunmasından sonra hayatınızda her dilediğiniz şey gerçeğe dönüşecektir.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Hangi Dua Okunur?

Hayatınıza mucizeleri çekmek için aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.  Allahüllezi la ilahe illa hüve nurussemavati vel ardıl hayyılleziy La yemutu elehadu zuttavli la ilahe illa hüve ve ileyhil mesiyru zul havli bediussemavati vel ardı el gadımu zul celali vel ikrami bismike Allahüllezi la ilahe illa hüvel evvelü vel ahirul melikul hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil keriym zül mearici vel guva bi`izismikelleziy tunşiru bihilmevta vetuhyi bihil arda ve tunbitu bihişşecere ve tursilu bihil metara ve tegumu bihissemavati velardu bi`izzismikelleziy la ilahe illa huvel melıkul kuddüsü la yemessusmallahi nasabun ve la lağvun litealiy ilmillahı ve ligtirabi ilmihi ve li sebatismihi Allahulleziy la ilahe illa huve lehul esmaul hüsna elleziy hazihil esmau minhu ve huve minhelleziy la yudraku ve la yunalu ve la yuhsa istecibu lı duai ve gul lahu ya Allahu kun fe yekunu summe tebdeussalate alennebiyyi sallallahu aleyhı ve sellim bien tusalli ala Muhammedin abdike ve rasulike efdale ma salleyte ala ehadin min halgıke ecmain amin.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Dua Ne Zaman Okunur?

Hayatınıza mucizeleri çekmek için okunacak dua aynı zamanda sizi yaşamınız boyunca kötü düşünceli ve olumsuz enerjili insanlardan da koruyacaktır. Bunun yanında korkularınızdan da uzaklaşmak ve hastalıklara şifa bulmak amacı ile de bu dua okunabilir. Borçlarınızın olduğu durumlarda da bu duayı okuyarak refaha ulaşabilirsiniz. Kalbinizde birisi olduğunda ise bu kişi ile sonsuza kadar mutlu bir beraberliğe imza atarsınız.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Okunan Duaların Sonuçları Nelerdir?

Hayatınıza mucizeleri çekmek için okunacak duanın kısa sürede ve etkili bir şekilde sonuç göstermesi için duanın öncelikle içten ve gönülden okunması gerekir. Allah’a en samimi bir şekilde yalvardığınız zaman bütün olumsuzluklarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Bununla birlikte abdestli bir şekilde olmak da duanın etkili sonuçlar ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Duayı okurken kimsenin olmadığı bir odaya geçerek yönünüzü kıbleye dönüp ellerinizi yukarıya açarak ettiğiniz zaman en doğru sonuçlar ile karşılaşacaksınız. Dua esnasında salavat çekmek de oldukça etkilidir. Duanın istenilen şekilde okunmasından sonra her istediğiniz kabul olur. Hastalığınız olduğu zaman şifa bulursunuz. Maddi açıdan dara düştüğünüz zaman Allah iş kapılarını size açacaktır.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Etkili Dualar Nasıl Okunur?

Hayatınıza mucizeleri çekmek için etkili olan duaları okumaya geçmeden önce muhakkaka abdest almanız gerekir. Daha sonra kimsenin olmadığı bir yerde kıbleye doğru yönünüzü dönün ve ellerinizi semaya kaldırarak aşağıda verilen duayı 3 defa okuyun:

 • “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.”
 • “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn.”

Ayrıca en hızlı tutan papaz büyüsü bilgilerine de bakabilirsiniz.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Türkçe Dua Nasıl Okunur?

Hayatınıza mucizeleri çekmek için okunması gereken Türkçe dua şu şekildedir:

 • “İlahi, emrine itaatkar olan bütün mahlukat senin kulların olmakla şeref duyar şüphesiz, ben de senin mahlukun ve senin kulun olmak hasebiyle bu şereften hissedar olmak istiyorum ve ben de dergahı merhametine iltica etmenin onuru ve güzel duyguları içerisinde sana elimi açmış bulunuyorum. Bana bahtımın yaver gitmesi ve şansımın düzgün işlemesi hususunda yardımcı olacağını ve talihimi yoluna koyacağını bilmenin huzuru içerisindeyim. Ne olur beni şansı yaver giden talihli ve bahtiyar kullarından eyle. Amin.”
 • “İlahi bütün varlıklara ve bütün mahluklara her türlü güzelliğin ve her türlü nimetin kapısını açan sonsuz zenginliğinin varlığı bizi huzura ve mutluluğa gark etmektedir. Senin yüce kudretin ve sonsuz zenginliğin, kullarının her türlü ihtiyacı için sana yönelmesine ve sana iltica edip senden yardım talep etmesine vesile olmaktadır. Ben de şansımın ve talihimin düzelmesi ve bahtımın yaver gitmesi amacıyla merhametinden yardım istiyor ve sonsuz zenginliğine iltica ediyorum, bana da güzellikler nasip eyle ve beni de talihli kullarından eyle Allah’ım. Amin.”
 • “Allah’ım senden başka gidilecek kapı olmadığını fark eden bahtiyar kullar, elbette ki senin dergahına yönelmek dışında her eylemin gereksiz ve her işlemin lüzumsuz olduğunu fark edecektir; su gibi berrak olan kalbimdeki niyeti sana sunmak maksadıyla işte bir bardak dolusu suyu senin dergahına getirmişim. Suyun kalbine hükmeden adaletinin ve hikmetinin insanları bahtiyar kıldığı bu evrende, sana yönelen hiç kimsenin mutsuz olmadığını ve seni bilen yüreklerin tamamen dolu olduğunu bilmenin heyecanı ile istek duamı sana arz ediyorum.”

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Mucize Duaları Nelerdir?

Hayatınıza mucizelerin gelmesi için aşağıda verilen mucize dualarını abdestli ve içten bir şekilde okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Ezhibil bese rabben nasi eşfi ve enteş şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim. Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim.Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim.Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni. (amin)

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Dilek Duası Nasıl Okunur?

Hayatınızda iyi şeylerin olması için okumanız gereken dilek duası şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)
 • Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz. Allahümme’r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve’s-tecib duâ’enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani’lfadîhateyni el-fakru ve’d-dîn, sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne’l-kâfi ve’n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehü kun feyekûn.

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Başarı Duasının Sözleri Nelerdir?

Hayatınızda her türlü başarıyı elde etmek için aşağıda verilen başarı duasını abdestli bir şekilde okuyunuz:

 • Bismillahirrahmanirrahim.Bismi’l-lahi’l-lezi lâ yedurru me’a ismihi şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ü’l-alîm. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim.İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari. (amin)

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Hangi İstek Duası Okunur?

Hayatınızda her türlü isteğinizi ve arzunuzu gerçeğe dönüştürmek için aşağıda verilen en etkili istek duasını içten bir şekilde okumalısınız:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. (amin)

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Borç Duası Sözleri Nelerdir?

Borçlarınızdan kurtulmak için aşağıda verilen duayı okumalısınız:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli; ve euzü bike mine’l-cinni ve’l-buhil, ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali (amin).
 • Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.  “Allahüllezi la ilahe illa hüve nurussemavati vel ardıl hayyılleziy La yemutu elehadu zuttavli la ilahe illa hüve ve ileyhil mesiyru zul havli bediussemavati vel ardı el gadımu zul celali vel ikrami bismike Allahüllezi la ilahe illa hüvel evvelü vel ahirul melikul hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil keriym zül mearici vel guva bi`izismikelleziy tunşiru bihilmevta vetuhyi bihil arda ve tunbitu bihişşecere ve tursilu bihil metara ve tegumu bihissemavati velardu bi`izzismikelleziy la ilahe illa huvel melıkul kuddüsü la yemessusmallahi nasabun ve la lağvun litealiy ilmillahı ve ligtirabi ilmihi ve li sebatismihi Allahulleziy la ilahe illa huve lehul esmaul hüsna elleziy hazihil esmau minhu ve huve minhelleziy la yudraku ve la yunalu ve la yuhsa istecibu lı duai ve gul lahu ya Allahu kun fe yekunu summe tebdeussalate alennebiyyi sallallahu aleyhı ve sellim bien tusalli ala Muhammedin abdike ve rasulike efdale ma salleyte ala ehadin min halgıke ecmain amin.”

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Zor Durumda Dua Etki Eder Mi?

Çok zor durumda kaldığınız zamanlarda okumanız gereken en etkili dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mübına. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma. Ve yensurakellahü nasran azıza. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma. Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa  ima ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Hayatına Mucizeleri Çekmek İçin Zenginlik Duası Sözleri Nelerdir?

Zengin olmak isteyenlerin okumaları gereken zenginlik duası aşağıda verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel Vehhab. (amin)
 • Bismillahirrahmanirrahim. E lem ta’lem ennellâhe lehu mulkus semâvâti vel ardve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. (amin)
MEDYUM ASAF HOCA
7/24 WhatsApp İletişim
05523874910
05387369122
YAZAR BİLGİSİ
Medyum Asaf Hoca
Gizli ilimler aleminden sırlı ve manevi bilgiler, havas ilmi, vefk ilmi ve ledünni ilimler uzmanı. Profesyonel bir şekilde Ritüel danışmanlığı ve Gerçek bir Fal deneyimi yaşamak için manevi destek alabilirsiniz.

WhatsApp
+905528641478
+905526461369
gizlirituel@gmail.com
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Asaf Hocaya Danışın
Canlı
Medyum Asaf hocayla canlı görüşün
× İletişim
En iyi Medyum Bestami Hoca - Medyum Destek - Medyum Geylani